Ranníocaíochtaí pinsin

Ní sochar comhchineáil  ina lámha iad ranníocaíochtaí fostóra chuig scéim pinsin ceirde (SPC) ceadaithe a dhéantar ar son fostaithe. Is sochar comhchineáil iad ranníocaíochtaí chuig Cuntas Coigiltis Scoir Pearsanta (CCSP) an fhostaí.

Níl an sochar incháinithe áfach, ach amháin má sháraíonn comhiomlán ranníocaíochtaí CCSP fostóra agus an fhostaí teorainn aois-choibhneasta an fhostaí.

Níor chóir cáin a asbhaint faoi gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) ná Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) ó do ranníocaíochtaí fostóra más scéim SCP nó CCSP atá ann.

Ó 1 Eanáir 2016, níl an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) le híoc a thuilleadh ar ranníocaíochtaí a dhéanann tú le CCSP an fhostaí.