Ranníocaíochtaí pinsin

Ní Sochar Comhchineáil d'fhostaithe iad ranníocaíochtaí fostóra chuig na scéimeanna agus na táirgí seo a leanas ar son fostaithe.

Níor chóir cáin a asbhaint faoi gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) ná Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) ó do ranníocaíochtaí fostóra más scéim:

  • SCP
  • CCSP
  • PEPP atá ann.

Ó 1 Eanáir 2016, níl an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) le híoc a thuilleadh ar ranníocaíochtaí a dhéanann tú le CCSP an fhostaí nó le PEPP.