Cónaitheacht chánach

Céard is Ordú Eisiaimh ÍMAT ann?

Is treoir do d’fhostóir é Ordú Eisiaimh ÍMAT gan Cáin Ioncaim nó an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a asbhaint ó d’ioncam. Tosaíonn an t-ordú eisiaimh ón dáta a fhágann tú. Fanann i bhfeidhm fad is go mbíonn tú neamhchónaitheach agus ag obair thar lear.

Féadfar Ordú Eisiaimh ÍMAT a eisiúint más rud é:

  • go bhfuil tú fostaithe thar lear ag fostóir Éireannach
  • go gcuirtear do chuid dualgas fostaíochta uile i gcrích thar lear
  • agus
  • go mbeidh tú neamhchónaitheach in Éirinn sa bhliain chánach

Ní mór do d’fhostóir sonraí iomlána a chur isteach i scríbhinn chuig an oifig chuí de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Féadfaidh sé go dteastóidh uait leanúint ar aghaidh le do ranníocaíochtaí Árachais Shóisialaigh Pá-Choibhneasa (ÁSPC) a íoc. Más ea, beidh ar d’fhostóirí teagmháil a dhéanamh leis an Roinn Cosanta Sóisialta (RCS).

Ar aghaidh: Céard is sainchónaitheacht ann agus céard é an tobhach sainchónaitheachta?