Cáin ar shochair fostóra

Scéim um Rothaíocht Chun na hOibre

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo thú a spreagadh chun rothaíocht chun na hoibre agus ón obair. Faoin scéim seo, féadann d’fhostóir rothar agus trealamh sábháilteachta a cheannach duit. Ní sochar comhchineáil é seo.

Tá dhá theorainn ann anois, ag braith ar an gcineál rothair a cheannaítear.

I gcás rothair leictreacha agus trealamh sábháilteachta a bhaineann leo, is é €1,500 an teorainn. I gcás rothair eile agus trealamh sábháilteachta a bhaineann leo, is é €1,250 an teorainn.

Roimh an 1 Lúnasa 2020, an teorainn a bhí ann le haghaidh gach rothair agus trealamh sábháilteachta ná €1,000. 

Féadtar an ceannach a dhéanamh in aon siopa rothaíochta. Más státseirbhíseach nó seirbhíseach poiblí thú, ní mór duit a bheith ar liosta na soláthraithe.

Ní chaithfidh d’fhostóir páirt a ghlacadh sa scéim.

Cé na rothair agus an trealamh atá san áireamh?

Rothair agus rothair leictreacha nua (rothair leictrea-chuidithe dá dteastaíonn iarracht ón rothaí). Ní chlúdaíonn an scéim seo an méid seo:

 • gluaisrothair, scútair ná móipéidí
 • rothair nó trealamh dara láimhe
 • codanna rothair nó trealamh bainteach.

Clúdaítear an trealamh sábháilteachta seo a leanas a cheannach go nua, má cheannaítear in éineacht leis an rothar iad:

 • clogaid rothaíochta
 • cloigíní agus bonnáin bholgáin
 • soilse, pacaí dineamó san áireamh
 • scátháin agus pludghardaí
 • fáiscíní rothair agus gardaí gúnaí
 • painnéir, iompráin bhagáiste agus strapaí
 • glais agus slabhraí
 • pumpaí, fearais deisithe poill, fearais uirlisí rothaíochta agus séaltán boinn
 • éadaí frithchaiteacha, frithchaiteoirí bána tosaigh agus frithchaiteoirí spóca.

Cén chaoi a bhfaighim rothar?

Beidh ort fiafraí de d’fhostóir cén chaoi lena bhfeidhmíonn siad an scéim agus a gcuid riachtanais. Féadfaidh sé go gceadaíonn siad duit an rothar agus an trealamh a roghnú ó aon siopa, nó díreach rothair áirithe ó shiopaí sonracha.

Íocaíocht

Féadann d’fhostóir socrú ‘géilleadh tuarastail’ a chur i bhfeidhm thar thréimhse chomhaontaithe, agus ní fhéadann an tréimhse a bheith níos faide ná 12 mhí. Faoin socrú seo, géillfidh tú suim chomhaontaithe de do thuarastal comhlán chun costas an rothair a chlúdach. Ní íocfaidh tú Cáin Ioncaim, an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) ná Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) ach amháin ar iarmhéid do thuarastail.

Féadann d’fhostóir an rothar a cheannach agus gan iarraidh ort íoc as. Sa chás seo, beidh tú díolmhaithe ó cháin a íoc ar an leas costais an rothair, suas le €1,250. Más rothar leictreach atá sa rothar, €1,500 is é an teorainn.

Féadann costas an rothair a bheith níos mó ná €1,250, nó i gcás rothar leictreach, €1,500. Más é seo an cás, gearrfar Cáin Ioncaim, MSU agus ÁSPC ar an iarmhéid a sháraíonn na suimeanna seo.

Tabhair do d’aire

Níl feidhm ag an díolúine chánach sa chás go n-íocann tú as an rothar agus go ndéanann d’fhostóir aisíocaíocht leat. Ní mór do d’fhostóir íoc as an rothar. 

Cé chomh minic is a fhéadaim úsáid a bhaint as an scéim?

Gach ceithre bliana (cúig bliana roimh 1 Lúnasa 2020). Tá sé seo i gceist, fiú má bhí costas níos lú ná €1,250 ar an rothar agus an trealamh sábháilteachta, nó €1,500 i gcás rothar leictreach.

Comhairtear an bhliain chánach inar ceannaíodh an rothar mar an gcéad bhliain den scéim. Mar shampla, má d’úsáid tú an scéim le linn mí áirithe in 2016, féadtar an scéim a úsáid arís ón 1 Eanáir 2020.

Turais cháilitheacha

Ní mór duit an rothar agus an trealamh sábháilteachta a úsáid go príomha le haghaidh turais cháilitheacha. Ciallaíonn sé seo turas iomlán, nó cuid de thuras idir d’áit chónaithe agus do ghnátháit oibre.

Iarrfaidh d’fhostóir ort ráiteas a shíniú agus an méid seo a shonrú i leith an rothair:

 • gur chun d’úsáide féin é
 • go n-úsáidfear é go príomha le haghaidh turais cháilitheacha.