Cáin ar shochair fostóra

Scéim um Rothaíocht chun na hOibre

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo thú a spreagadh chun rothaíocht chun na hoibre agus ón obair. Faoin scéim seo, féadann d’fhostóir rothar agus trealamh sábháilteachta a cheannach duit. Ní bheidh an sochar seo incháinithe.

Tá trí theorainn ann, ag braith ar an gcineál rothair a cheannaítear.

 •  €3,000 ar lastrothair agus lastrothair leictreacha
 •  €1.500 ar rothair leictreacha 
 •  €1,250 ar rothair eile.

Tá trealamh sábháilteachta a bhaineann leis na rothair san áireamh sna teorainneacha thuas.

Roimh an 1 Lúnasa 2020, an teorainn a bhí ann le haghaidh gach rothair agus trealamh sábháilteachta ná €1,000. 

Ón 1 Lúnasa 2020 go 31 Nollaig 2022 ba é €1,250 agus €1,500 faoi seach an teorainn le haghaidh lastrothair agus lastrothair leictreacha.

Féadtar an ceannach a dhéanamh in aon siopa rothaíochta. Más státseirbhíseach nó seirbhíseach poiblí thú, ní mór duit a bheith ar liosta na soláthraithe.

Ní chaithfidh d’fhostóir páirt a ghlacadh sa scéim.

Cé na rothair agus an trealamh atá san áireamh?

Rothair agus rothair leictreacha nua (rothair leictrea-chuidithe dá dteastaíonn iarracht ón rothaí).

Lastrothair agus lastrothair leictreacha a bhfuil fráma acu atá saindeartha chun ualaí troma nó paisinéirí a iompar.

Ní chlúdaíonn an scéim seo an méid seo:

 • gluaisrothair, scútair ná móipéidí
 • rothair nó trealamh dara láimhe
 • codanna rothair nó trealamh bainteach.

Clúdaítear an trealamh sábháilteachta seo a leanas a cheannach go nua, má cheannaítear in éineacht leis an rothar iad:

 • clogaid rothaíochta
 • cloigíní agus bonnáin bholgáin
 • soilse, pacaí dineamó san áireamh
 • scátháin agus pludghardaí
 • fáiscíní rothair agus gardaí gúnaí
 • painnéir, iompráin bhagáiste agus strapaí
 • glais agus slabhraí
 • pumpaí, fearais deisithe poill, fearais uirlisí rothaíochta agus      séaltán boinn
 • éadaí frithchaiteacha, frithchaiteoirí bána tosaigh agus      frithchaiteoirí spóca.

Níl suíocháin sábháilte páiste, clogaid nó leantóirí san áireamh.

Cén chaoi a bhfaighim rothar?

Cuir ceist ar d’fhostóir an feidhmíonn siad an scéim agus a gcuid riachtanais. Mar shampla, cén cineál rothair agus trealaimh agus ó cén siopa.

Íocaíocht

Féadann d’fhostóir socrú ‘géilleadh tuarastail’ a chur i bhfeidhm thar thréimhse chomhaontaithe, nach bhfuil níos faide ná 12 mhí. Má dhéantar amhlaidh, géillfidh tú suim chomhaontaithe de do thuarastal comhlán chun costas an rothair a chlúdach. Ní íocfaidh tú Cáin Ioncaim, an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) ná Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) ach amháin ar iarmhéid do thuarastail.

Féadann d’fhostóir an rothar a cheannach agus gan iarraidh ort íoc as. Sa chás seo, beidh tú díolmhaithe ó cháin a íoc ar leas costais an rothair, suas leis na teorainneacha ábhartha.

Má tá an costas níos mó ná na teorainneacha seo gearrfar Cáin Ioncaim, MSU agus ÁSPC ar an iarmhéid.

Tabhair do d’aire

Níl feidhm ag an díolúine chánach sa chás go n-íocann tú as an rothar agus go ndéanann d’fhostóir aisíocaíocht leat. Ní mór do d’fhostóir íoc as an rothar. 

Cé chomh minic is a fhéadaim úsáid a bhaint as an scéim?

Gach ceithre bliana (cúig bliana roimh 1 Lúnasa 2020). Tá sé seo i gceist, fiú má bhí costas níos lú ná na teorainneacha ábhartha ar an rothar agus an trealamh sábháilteachta.

Comhairtear an bhliain chánach inar ceannaíodh an rothar mar an gcéad bhliain den scéim. Mar shampla, má d’úsáid tú an scéim le linn mí áirithe in 2020, féadtar é a úsáid arís ón 1 Eanáir 2024.

Turais cháilitheacha

Ní bhaineann an scéim ach le turais cháilitheacha. Ciallaíonn sé seo turas iomlán, nó cuid de thuras idir d’áit chónaithe agus do ghnátháit oibre.

Iarrfaidh d’fhostóir ort ráiteas a shíniú agus an méid seo a shonrú i leith an rothair:

 • gur chun d’úsáide féin é
 • go n-úsáidfear é go príomha le haghaidh turais cháilitheacha.