Cáin ar shochair fostóra

Scéim um Rothaíocht Chun na hOibre

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo thú a spreagadh chun rothaíocht chun na hoibre agus ón obair. Faoin scéim seo, féadann d’fhostóir rothar agus trealamh sábháilteachta a cheannach duit. Ní sochar comhchineáil é seo.

Tá teorainn €1,000 i leith gach rothar a cheannaítear. Féadtar an ceannachán a dhéanamh in aon siopa rothaíochta. Más státseirbhíseach nó seirbhíseach poiblí thú, ní mór duit a bheith ar liosta na soláthraithe.

Ní chaithfidh d’fhostóir páirt a ghlacadh sa scéim.

Cé na rothair agus an trealamh atá san áireamh?

Rothair agus rothair leictreacha nua (rothair leictrea-chuidithe dá dteastaíonn iarracht ón rothaí). Ní chlúdaíonn an scéim seo an méid seo:

 • gluaisrothair, scútair ná móipéidí
 • rothair nó trealamh dara láimhe
 • codanna rothair nó trealamh bainteach.

Clúdaítear an trealamh sábháilteachta seo a leanas a cheannach go nua, má cheannaítear in éineacht leis an rothar iad:

 • clogaid rothaíochta
 • cloigíní agus bonnáin bholgáin
 • soilse, pacaí dineamó san áireamh
 • scátháin agus pludghardaí
 • fáiscíní rothair agus gardaí gúnaí
 • painnéir, iompráin bhagáiste agus strapaí
 • glais agus slabhraí
 • pumpaí, fearais deisithe poill, fearais uirlisí rothaíochta agus séaltán boinn
 • éadaí frithchaiteacha, frithchaiteoirí bána tosaigh agus frithchaiteoirí spóca.

Cén chaoi a bhfaighim rothar?

Beidh ort fiafraí de d’fhostóir cén chaoi lena bhfeidhmíonn siad an scéim. Féadfaidh sé go gceadaíonn siad duit an rothar agus an trealamh a roghnú ó aon siopa, nó díreach rothair áirithe ó shiopaí sonracha.

Íocaíocht

Déanfaidh d’fhostóir socrú ‘géilleadh tuarastail’ a chur i bhfeidhm thar thréimhse chomhaontaithe, agus ní fhéadann an tréimhse a bheith níos faide ná 12 mhí. Faoin socrú seo, géillfidh tú suim chomhaontaithe de do thuarastal comhlán chun costas an rothair a chlúdach. Ní íocfaidh tú Cáin Ioncaim, an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) ná Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) ach amháin ar iarmhéid do thuarastail.

Féadann d’fhostóir an rothar a cheannach agus gan iarraidh ort íoc as. Sa chás seo, beidh tú díolmhaithe ó cháin a íoc ar an leas costais an rothair, suas le €1,000.

Féadann costas an rothair a bheith níos mó ná €1,000. Más é seo an cás, gearrfar Cáin Ioncaim, MSU agus ÁSPC ar an iarmhéid.

Tabhair do d'aire

Níl feidhm ag an díolúine chánach sa chás go n-íocann tú as an rothar agus go ndéanann d’fhostóir aisíocaíocht leat. Ní mór do d’fhostóir íoc as an rothar. 

Cé chomh minic is a fhéadaim úsáid a bhaint as an scéim?

Uair gach cúig bliana. Tá sé seo i gceist, fiú má bhí costas níos lú ná €1,000 ar an rothar agus an trealamh sábháilteachta.

Comhairtear an bhliain chánach inar ceannaíodh an rothar mar an gcéad bhliain den scéim. Mar shampla, má d’úsáid tú an scéim le linn mí áirithe in 2014, féadtar an scéim a úsáid arís ó 1 Eanáir 2019.

Turais cháilitheacha

Ní mór duit an rothar agus an trealamh sábháilteachta a úsáid go príomha le haghaidh turais cháilitheacha. Ciallaíonn sé seo turas iomlán, nó cuid de thuras idir d’áit chónaithe agus do ghnátháit oibre.

Iarrfar ar d’fhostóir ráiteas a shíniú agus an méid seo a shonrú i leith an rothair:

 • gur chun d’úsáide féin é
 • go n-úsáidfear é go príomha le haghaidh turais cháilitheacha.