Cáin ar shochair fostóra

Sochair neamh-incháinithe fostóra

Is sochair neamh-incháinithe iad na sochair seo a leanas a chuireann d’fhostóir ar fáil:

 • lóistín atá saor ó tháille nó atá faoi fhordheontas nuair a iarrann an post go mbeadh cónaí ort sa lóistín (féach Lóistín saor ó tháille nó faoi fhordheontas)
 • rothair agus fearas sábháilteachta faoin Scéim um Rothaíocht chun na hOibre
 • béilí ceaintín atá saor in aisce nó fóirdheonaithe nuair a  chuirtear ar fáil don fhoireann uile iad
 • páirceáil carr
 • táillí scrúdaithe nó táillí cúrsa nuair atá an cúrsa:
  • riachtanach do do dhualgais 
  • bainteach go díreach le héifeachtúlacht fheidhmíocht do dhualgais a mhéadú
 • ranníocaíochtaí pinsin an fhostóra le scéim atá comhaontaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim
 • duaiseanna scrúdaithe nuair a bhaineann tú cáilíocht amach atá ábhartha do do dhualgais. (Sa chás go bhfuil méid na duaise ina aisíocaíocht réasúnta ar na costais is dócha a bheadh ort chun an cáilíocht a bhaint amach.)
 • víosaí iontrála agus ceadúnais oibre
 • trealamh teicneolaíochta faisnéise, lena n-áirítear fóin a chuirtear ar fáil d’úsáid ghnó (nuair is fánach an úsáid phríobháideach)
 • duaiseanna fadseirbhíse nuair:
  • atá do sheirbhís 20 bliain ar a laghad
  • is bronntanas fisiciúil é an gradam (nach airgead, dearbháin, bannaí ná eile é)
  • nach dtéann costas an ghradaim thar €50 le haghaidh gach bliain seirbhíse
 • seirbhísí liachta, lena n-áirítear:
  • nuair a íocann an fostóir táille áirithíochta do liachleachtóir ginearálta
  • scrúdú amháin sláinte liachta in aghaidh na bliana
  • scrúduithe sláinte liachta ar iarratas an fhostóra
 • sócmhainní urrúis nó seirbhísí nuair:
  • atá bagairt thromchúiseach do do shábháilteacht phearsanta de bharr an phoist
  • is trealamh nó struchtúir iad na sócmhainní urrúis (mar shampla, aláraim, ceamaraí slándála agus geataí slándála), ach nach modhanna iompar, lóistín maireachtála nó talamh iad
  • is fánach an úsáid a bhaintear as an tsócmhainn urrúis chun cuspóirí eile
  • a fheabhsaíonn na seirbhísí slándála do slándáil phearsanta fhisiciúil 
 • Ón 1 Eanáir 2022, suas le dhá bhuntáiste bheaga, nach bhfuil in airgead tirim agus is fiú €1,000 nó níos lú san iomlán iad. Chun tuilleadh eolais a fháil féach Díolúine i leith Sochar Beag
 • síntiúis le comhlacht gairmiúil nuair nach bhfuil ballraíocht an chomhlachta riachtanach don phost
 • pasanna taistil (féach Pasanna saorthaistil nó aermhílte).

Ar aghaidh: Scéim um Rothaíocht chun na hOibre