Ranníocaíochtaí Buansochair Sláinte

Féadfaidh sé go bhfuil tú ag glacadh páirte i scéim chun go leanfaí le d’ioncam sa chás go mbíonn tú as láthair mar gheall ar bhreoiteacht nó díobháil. Scéimeanna is ea iad seo, ar a dtugtar plean leanúnachas ioncaim, a fhéadann a bheith:

 • ina scéimeanna grúpa nó ina bpolasaithe aonair, agus beidh uimhir chláraithe de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim acu
 • ina scéimeanna Buansochar Sláinte ceadaithe nó neamhcheadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Má ghlacann tú páirt i scéim mar sin, féadfaidh sé go bhfuil tú in ann faoiseamh cánach a éileamh faoi chúinsí áirithe.

Chun cáiliú le haghaidh faoiseamh cánach, ní mór don scéim a nglacann tú páirt ann a bheith ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Faoiseamh dlite

Gheobhaidh tú faoiseamh cánach bunaithe ar na préimheanna a d’íoc tú sa bhliain a bhfuil tú ag déanamh éileamh ina leith. Is é a cheadaíonn an faoiseamh ná ceachtar den mhéid seo:

Tá an faoiseamh a fhaigheann tú faoi réir theorainn 10% de d’ioncam iomlán don bhliain chánach. Ní cháilíonn íocaíochtaí leis na scéimeanna seo le haghaidh faoiseamh ó Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC)Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU).

Ranníocaíochtaí fostóra

Féadfaidh d’fhostóir ranníocaíochtaí a dhéanamh le scéim cheadaithe thar do cheann. Ní mór duit MSU a íoc ar na ranníocaíochtaí seo.

Níl feidhm le ÍMAT ná ÁSPC sa chás nach sáraíonn an ranníocaíocht comhiomlán (fostaí agus fostóir) 10% d’ioncam an fhostaí. Ba chóir aon bharrachas os cionn 10% a chur tríd an bpárolla agus ÍMAT agus ÁSPC a íoc ar an tsuim sin.

Nuair is le haghaidh polasaí nó scéim neamhcheadaithe atá na préimheanna, tá na préimheanna a íocann an fostóir incháinithe mar Shochar Comhchineáil.

Cén chaoi le héileamh a dhéanamh

Féadtar an faoiseamh a éileamh i rith na bliana ach na céimeanna seo a leanúint:

 1. Sínigh isteach ar moChúrsaí.
 2. Cliceáil ar an nasc ‘Bainistigh do cháin 2019-2022’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT.
 3. Roghnaigh ‘Déan éileamh ar creidmheasanna cánach’.
 4. Roghnaigh ‘Sláinte agus ‘Leanúnachas Ioncaim’.

Chun an faoiseamh a éileamh do bhliain roimhe seo, lean na céimeanna seo a leanas:

Le haghaidh 20120 agus blianta ina dhiaidh:

 1. Sínigh isteach ar moChúrsaí.
 2. Cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT.
 3. Iarr Ráiteas Dliteanais.
 4. Cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’.
 5. Ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Sláinte’ agus ‘Leanúnachas Ioncaim’.
 6. Comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í.

Íocaíochtaí a fhaightear ó scéimeanna Buanárachais Sláinte

Scéimeanna ceadaithe

Ní mór MSU agus ÁSPC a íoc ar íocaíochtaí a fhaigheann tú ó scéimeanna Buanárachais Sláinte. Déanfaidh riarthóir na scéime na hasbhaintí riachtanacha uile.

Má tá tú féinfhostaithe, féadann tú a roghnú go gcaithfí leis na sochair mar chuid de d’ioncam trádála. Ní mór duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas taobh istigh de shé mhí ón bpolasaí a thógáil amach ach Foirm PH (5) a chomhlánú.

Scéimeanna neamhcheadaithe

Ní íocfaidh tú cáin ar íocaíochtaí ach amháin má lean siad ar aghaidh ar feadh 12 mhí ar a laghad roimh an mbliain chánach. Ní mór duit ÍMAT agus MSU a íoc ar íocaíochtaí os cionn 12 mhí. Sa chás seo, tá tú freagrach as an gcáin a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim.