Díolúine agus faoiseamh imeallach

Teorainneacha díolúine

Mura bhfuil tú pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta, tá tú díolmhaithe ó Cháin Ioncaim (CI) sa chás: 

 • go bhfuil d’ioncam iomlán níos lú ná teorainn na díolúine
 • go bhfuil tú 65 nó níos sine.

Mura bhfuil tú pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta, agus má tá tú faoin mbonn cóimheasúnaithe, tá tú díolmhaithe ó CI sa chás:

 • go bhfuil d’ioncam iomlán níos lú ná teorainn na díolúine
 • go bhfuil tú féin, nó do chéile 65, nó níos sine.

Is iad seo a leanas na teorainneacha díolúine:

2019 - 2023
Cúinsí pearsantaTeorainneacha Díolúine

Singil, baintreach nó páirtnéir sibhialta marthanach

€18,000

Pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta

€36,000

Má tá leanaí cleithiúnacha agat, méadaítear do theorainneacha díolúine mar seo a leanas:

 • €575 in aghaidh an linbh do do chéad bheirt leanaí
 • €830 in aghaidh an linbh do gach leanbh breise.

Is éard is leanbh cleithiúnach ann ná:

 • leanbh a rugadh le linn na bliana
 • leanbh atá níos óige ná 18 mbliana d’aois ag tús na bliana
 • leanbh a d’éirigh de bheith éagumasaithe sular iompaigh siad 21.

Féadfaidh sé gur leanbh cleithiúnach é leanbh atá níos sine ná 18 nó leanbh éagumasaithe atá níos sine ná 21. Níl sé seo bailí ach amháin sa chás go bhfuil siad (nó go raibh siad ag an tráth a d’éirigh siad de bheith éagumasaithe):

 • ag freastal go lánaimseartha ar an gcoláiste
 • i mbun oiliúna do cheird nó gairm (ní mór go mairfeadh an cúrsa dhá bhliain ar a laghad).

Má cháilíonn tú don fhaoiseamh, eisítear Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) chuig do d’fhostóir nó chuig do sholáthraí pinsin. Cuireann sé seo in iúl dóibh gan aon CI a asbhaint.

Má tá d’ioncam iomlán níos mó ná na teorainn thuas, féadfaidh sé go bhfuil tú in ann faoiseamh imeallach a éileamh. Deonfar an díolúine go huathoibríoch do bhlianta ina dhiaidh sin, má tá sí dlite

Ar aghaidh: Cén chaoi le d'ioncam iomlán a ríomh