Cáin d'fhostaithe a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim

Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC)

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

Is éard atá in ÁSPC ná íocaíocht a dhéanann tú féin agus a dhéanann d'fhostaí. Bunaítear an íocaíocht sin ar mhéid phá d’fhostaithe. Is é ÁSPC an príomhfhoinse de mhaoiniú um íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Tugtar ranníocaíocht ÁSPC ar an méid iomlán a íocann fostaí le linn aon tréimhse pá amháin. Tá sé déanta suas de:

  • sciar an fhostóra, is é sin ná an méid ÁSPC a íocann tú ar phá d’fhostaí
  • sciar an fhostaí, is é sin ná an méid ÁSPC a íocann fostaí ar a bpá féin.

Tá aicme ranníocaíocht ÁSPC ann do gach fostaí. Is í an aicme sin a shocraíonn cén ráta a úsáidfidh tú chun an ÁSPC a asbhaineann tú a ríomh.

Cuireann an An Roinn Coimirce Sóisialaí (  RCS ) sonraí ar fáil faoi gach aicme ÁSPC, agus faoi na rátaí ranníocaíochta ÁSPC.

Taifid de ranníocaíochtaí ÁSPC

Gach uair a íocann tú d'fhostaí ní mór duit taifead a choimeád de na sonraí ÁSPC go léir, agus an méid seo a leanas san áireamh:

  • ollphá d’fhostaí chun críocha ÁSPC
  • sciar ÁSPC d’fhostaí le haghaidh gach tréimhse pá
  • iomlán na ranníocaíochtaí ÁSPC le haghaidh gach tréimhse pá
  • aicmí ÁSPC d’fhostaithe
  • líon na seachtainí ar íocadh ranníocaíochtaí ÁSPC le haghaidh gach fostaí dó.

Má athraíonn aon fhostaí go haicme ÁSPC eile i rith na bliana, ní mór duit an méid seo a leanas a chuimsiú i do chuid taifead freisin:

  • aicme ÁSPC nua an fhostaí
  • líon na seachtainí dár íocadh ranníocaíochtaí ÁSPC don fhostaí ina n-aicme nua.

Ní mór duit a chinntiú go bhfuil sonraí ÁSPC an fhostaí ar do thíolacadh párolla cruinn . D’fhéadfadh drochthionchar a bheith ag earráidí sa tíolacadh párolla ar theidlíocht d’fhostaí ar shochair ón RCS . Ba chóir cúram a ghlacadh chun an aicme ÁSPC ceart agus líon na seachtainí a thuairisciú.

Ba chóir go léireodh an tíolacadh párolla líon na seachtainí a d’oibrigh fostaí don tréimhse a íoctar é/í. Más rud é go n-íoctar an fostaí go seachtainiúil, ba chóir go mbeadh ranníocaíocht 1 seachtaine san áireamh sa tíolacadh párolla. Má íoctar an fostaí gach coicís, ba chóir go mbeadh ranníocaíochtaí 2 sheachtain san áireamh sa tíolacadh párolla. Níor cheart líon carnach seachtainí a chuimsiú.

 Ni mór earráidí sa tíolacadh párolla a cheartú chomh luath agus a bhíonn tú ar an eolas fúthu. Léirítear an nós imeachta chun gach mír i dtíolacadh párolla a cheartú, lena n-áirítear earráidí i ranníocaíochtaí ÁSPC, sna Line Item Correction Rules.

Ar aghaidh: Ranníocaíochtaí Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) a choimeád scartha