Cáin d'fhostaithe a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim

Léargas ginearálta

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

San áireamh i gcánacha fostóirí tá:

Ní mór duit na cánacha uile a asbhaineann tú ó phá d’fhostaithe a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim. 

Ó 1 Eanáir 2019 ar aghaidh, ní mór d’fhostóirí sonraí párolla a thuairisciú gach uair a íoctar fostaí. Ní mór na sonraí seo a thuairisciú ar an dáta pá, nó roimhe sin.

Má rinne tú íocaíochtaí le d’fhostaithe le linn na míosa, ní mór tíolacthaí párolla a thíolacadh. Má íocann tú d'fhostaithe go seachtainiúil, is gá duit tíolacadh párolla a thíolacadh gach seachtain.

Eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim ráiteas faoin 5ú den mhí ina dhiaidh. Léireofar ar an ráiteas seo do dhliteanas iomlán don mhí sin bunaithe ar do thíolacthaí párolla.

Féadtar glacadh leis an ráiteas faoin 14ú den mhí ina dhiaidh agus is ansin a éiríonn sé de bheith ina thuairisceán reachtúil míosúil. Mura nglacann tú leis an ráiteas, measfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, ar an dáta sin, gurb é sin an tuairisceán reachtúil míosúil.

Sa rannán seo míneofar cén chaoi leis na cineálacha éagsúla cánach a íoc, ÁSPC san áireamh.

Sa rannán Bealaí le cáin a ríomh tugtar treoir faoin gcaoi leis an gcáin ar phá d’fhostaithe a ríomh.

Má aisíocann tú Cáin Ioncaim nó MSU le fostaí, féadtar cuntas a thabhairt i leith na haisíocaíochta ar do thuairisceán reatha. 

Ar aghaidh: Cáin a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim