Cáin d'fhostaithe a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim

Measúnuithe de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

Féadfaidh sé go seolfaidh na Coimisinéirí Ioncaim fógra chugat le measúnú ar na suimeanna nach mór duit a íoc sna cásanna seo:

Más rud é go ndearna tú íocaíochtaí le d’fhostaithe, ní mór duit tíolacthaí párolla a thíolacadh don tréimhse mheasúnachta.

Nuair a thíolacann agus nuair a íocann tú an cháin, ní bheidh an measúnú dlite a thuilleadh.

Má thíolaic tú tíolacthaí párolla agus má chreideann muid gur thug tú cuntas i leith suim chánach atá ró-íseal, ní mór duit an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • an t-iarmhéid amuigh ar an measúnú a íoc
  • tíolacthaí párolla ceartaithe a thíolacadh.

Féadfaidh sé go ngearrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ús ar shuimeanna Cánach Ioncaim, ÁSPC agus MSU gan íoc. Is é 0.0274% in aghaidh an lae an ráta úis a ghearrtar. Gearrtar é seo ón dáta atá na híocaíochtaí dlite.

Measúnú a achomharc

Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh taobh istigh de 30 lá ó dháta an fhógra. Sula dtíolacann tú d’achomharc, ní mór aon suim Cánach Ioncaim, ÁSPC, MSU agus CMÁ a thíolacadh agus a íoc atá amuigh don tréimhse.

Ní mór d’achomharc a dhéanamh i scríbhinn chuig an gCoimisiún um Achomhairc Chánach.

Ar aghaidh: Níl aon cháin dlite le haghaidh míosa