Scéim Aisíocaíochta na Dleachta Stampa ar Fhorbraíochtaí Cónaitheacha

Léargas ginearálta

Nuair a fhorbraítear aonaid teaghaise ar thalamh neamhchónaitheach, féadfaidh sé go bhfuil tú incháilithe le haisíocaíocht a fháil i leith cuid den Dleacht Stampa a d’íoc tú.

Is é suim uasta na haisíocaíochta a fhéadtar a éileamh ná:

 • aon chúigiú déag déag má d’íoc tú Dleacht Stampa ag an ráta 7.5%
 • agus
 • dhá thrian má d’íoc tú Dleacht Stampa ag an ráta 6%.

Foráiltear don scéim aisíocaíochta seo in Alt 83D den Acht Comhdhlúite Dleachta Stampa, 1999.

I gcás aonad teaghaise aonair, ní fhéadtar aisíocaíocht cúirtealáiste a sháraíonn 0.4047 heicteár (1 acra) a éileamh. Is é an cúirtealáiste an t-achar timpeall an tí amhail gairdíní, cosáin agus cabhsáin.

Na coinníollacha le haghaidh na haisíocaíochta

 • Ní mór tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh agus Dleacht Stampa a íoc ag an ráta neamhchónaithe 6% ar an aistriú.

Tabhair do d'aire

I gcás ionstraimí (doiciméid i scríbhinn) a fhorghníomhaítear ar 9 Deireadh Fómhair 2019 nó dá éis, ní mór Dleacht Stampa a bheith íoctha agat ag an ráta neamhchónaitheach 7.5%

agus

I gcás ionstraimí a fhorghníomhaítear roimh 9 Deireadh Fómhair 2019, ní mór Dleacht Stampa a bheith íoctha agat ag an ráta neamhchónaitheach 6%.

 • Ní mór an Deimhnithe stampa a bheith faighte agat.
 • Ní mór tús a chur le hobair tógála taobh istigh de 30 mí ó dháta aistrithe na talún chugat.
 • Ní mór an sciar riachtanach den talamh a fhorbairt chun críocha cónaitheachta.
 • Féadtar d’éileamh a dhéanamh tar éis tús a chur le hobair tógála.
 • Ní mór d’éileamh a dhéanamh go leictreonach.

Aisghlámadh

Beidh ort an Dleacht Stampa a aisíocadh leat a íoc ar ais sna cásanna seo:

 • má d’éiligh tú aisíocaíocht nach raibh tú i dteideal a fháil
 • mura gcuirtear an obair tógála i gcrích taobh istigh den tréimhse shonraithe
 • mura gcomhlíonann tú an ‘scrúdú 75%’ ábhartha amach ar chríoch na hoibre.

Ar aghaidh: Cén chaoi a ndéantar éileamh?