Scéim Aisíocaíochta na Dleachta Stampa ar Fhorbairtí Cónaithe

Léargas ginearálta

Tá Dleacht Stampa 6% inmhuirir ar aistriú talaimh neamhchónaithe. Sa chás go n-úsáideann tú an talamh chun aonad teaghaise a fhorbairt, féadfaidh sé go bhfuil tú incháilithe le haisíocaíocht suas le dhá thrian den Dleacht Stampa íoctha.

Foráiltear don scéim aisíocaíochta seo in Alt 83D den Acht Comhdhlúite Dleachta Stampa, 1999.

I gcás aonad teaghaise aonair, ní fhéadtar aisíocaíocht cúirtealáiste a sháraíonn 0.4047 heicteár (1 acra) a éileamh. Is é an cúirtealáiste an t-achar timpeall an tí amhail gairdíní, cosáin agus cabhsáin.

Na coinníollacha le haghaidh na haisíocaíochta

  • Ní mór an ionstraim (doiciméad i scríbhinn) a aistríonn an talamh chugat a fhorghníomhú (sínithe, séalaithe nó araon) ar 11 Deireadh Fómhair 2017 nó dá éis.
  • Ní mór tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh agus Dleacht Stampa a íoc ag an ráta neamhchónaithe 6% ar an aistriú.
  • Ní mór an Deimhnithe stampála a bheith faighte agat.
  • Ní mór tús a chur le hobair tógála taobh istigh de 30 mí ó aistríodh an talamh chugat.
  • Ní mór an sciar riachtanach den talamh a fhorbairt chun críocha cónaithe.
  • Féadtar d’éileamh a dhéanamh tar éis tús a chur le hobair tógála.
  • Ní mór d’éileamh a dhéanamh go leictreonach.

Aisghlámadh

Beidh ort an Dleacht Stampa a aisíocadh leat a íoc ar ais sna cásanna seo:

  • má d’éiligh tú aisíocaíocht nach raibh tú i dteideal a fháil
  • mura gcuirtear an obair tógála i gcrích taobh istigh den tréimhse shonraithe
  • mura gcomhlíonann tú an ‘scrúdú 75%’ ábhartha amach ar chríoch na hoibre.

Ar aghaidh: Obair tógála