Muirear in-áirithíochta

Cáin a shiarchoinneáil ó íocaíochtaí ar leith

Féadfaidh sé go mbeidh ort cáin a shiarchoinneáil, ag an ráta caighdeánach 20%, ó íocaíochtaí áirithe. Áirítear sna íocaíochtaí seo:

Ní mór duit Foirm R185 a chomhlánú má dhéanann tú cáin a shiarchoinneáil ó íocaíocht. Deimhnítear ar an deimhniú seo gur asbhaineadh Cáin Ioncaim. Ní mór duit an deimhniú seo a thabhairt don duine a ndearna tú cáin a asbhaint óna n-íocaíocht.

Cíos chuig tiarna talún neamhchónaitheach

Roimh an 1 Iúil 2023, má íocann tú cíos go díreach le tiarna talún neamhchónaitheach, lena n-áirítear íocaíocht go díreach isteach ina gcuntas bainc, ní mór duit cáin a shiarchoinneáil. Ní mór duit ansin Foirm R185 a sholáthar do do thiarna talún. Má íocann tú cíos le gníomhaire a oibríonn thar ceann an tiarna talún neamhchónaithigh, ní iarrtar ort an cháin a shiarchoinneáil.

Tar éis an 1 Iúil 2023, má íocann tú cíos go díreach le tiarna talún neamhchónaitheach, ní mór duit an cháin iarchoimeádta a chur ar ais agus Fógra Cíosa (RN) a dhéanamh. Ní mór duit faisnéis áirithe a chur ar fáil i ndáil leis an maoin, tionóntacht agus tiarna talún. Féadtar an fhaisnéis seo a chur ar fáil ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), ag baint úsáid as an gcóras Cánach Shiarchoinneálach do Thiarnaí Talún Neamhchónaitheacha (NLWT)

Cánacha siarchoinnithe a bhailiú

Féadfaidh sé gur oibrí Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT) thú a rinne cáin a shiarchoinneáil ó íocaíocht a rinne tú. Más ea, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim chun do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach (P2C) a choigeartú chun go mbaileofaí an cháin a rinne tú a shiarchoinneáil.

Más oibrí neamh-ÍMAT thú, ní mór duit clárú le haghaidh féinmheasúnaithe agus an íocaíocht chomhlán a dhearbhú.

Díolúine nó aisíocaíocht cánach in Éirinn ar chomhaontuithe úis

Féadtar a bheith cónaitheach ó thaobh cánach i dtír a bhfuil Comhaontú um Chánachas Dúbailte aige le hÉirinn. Más ea, féadfaidh sé go mbeidh tú in ann díolúine a éileamh nó aisíocaíocht a fháil ar cháin in Éirinn ar íocaíochtaí úis.

Ní mór duit Foirm IC7 a chomhlánú agus a cheangal leis an bhFoirm R185 a fuair tú ón duine a choinnigh siar an cháin. 

Tá tuilleadh eolais ar an bhFoirm IC7 maidir le hí a chomhlánú, mar aon le heolas breise a bheidh uait chun an t-éileamh a thíolacadh.