Cén uair a theastaíonn Deimhniú Imréitigh Cánach?

Chun iarratas a dhéanamh ar do cheadúnas nó scéim nó é a athnuachan

Tá roinnt ceadúnas agus scéimeanna ann a dteastaíonn Deimhniú Imréitigh Canach lena n-aghaidh nuair a chuireann tú isteach orthu. Tá cuid acu sa liosta thíos:

Ceadúnais agus scéimeanna a dteastaíonn Deimhniú Imréitigh Cánach lena n-aghaidh

Fáth leis an imréiteach cánach

Bunús dlíthiúil don imréiteach cánach

Ceadúnas licéir (mórdhíola nó miondíola)

Alt 49 den Acht Airgeadais, 1909-1910 agus Alt 1094 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Ceadúnas geallghlacadóra

Alt 7 (3) den Acht um Gheall-Chur, 1931 agus Alt 1094 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Ceadúnas cearrbhachais

Alt 19 den Acht um Chearrbhachas agus Crannchuir, 1956 agus Alt 1094 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Ceadúnas Ceantálaí nó Gníomhaire Tithe (lena n-áirítear ceadúnais ceantanna)

Alt 8, 9 agus 10 den Acht um Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe, 1947 agus Alt 1094 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Ceadúnais le haghaidh ola hidreacharbóin agus LPG

Alt 101 den Acht Airgeadais, 1999 agus Alt 1094 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Ceadúnas iasachtóra airgid

An tAcht um Chreidmheas do Thomhaltóirí, 1995 agus Alt 1094 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Údarú idirghabhálaithe creidmheasa nó morgáiste

An tAcht um Chreidmheas do Thomhaltóirí, 1995 agus Alt 1094 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Ceadúnas iompair bóthair (marsantacht)

Rialachán ón AE (Marsantacht iompair ar bóthar), 1991-1999

Ceadúnas iompair ar bóthar (paisinéirí)

Rialacháin ón AE (Iompar Paisinéirí de Bhóthar) 1991-1999

An Painéal Cleachtóirí Príobháideacha um an tSeirbhís Dlí do Theifigh

Ciorclán F49/29/84 (ar an mbonn gur conradh é seo) agus Alt 1095 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Íocaíochtaí faoin Scéim Fóirdheontais Fostaíochta nó Oiliúna FÁS agus an Scéim Díolúine ÁSPC

Ciorclán F49/13/87 (deontas) agus Alt 1095 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Talamh a dhiúscairt le húdaráis áitiúla (nach Ordú Ceannaigh Éigeantaigh í)

Ciorclán F49/29/84 (conradh) agus Alt 1095 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997

Scéim iasachtaí Údaráis Áitiúil (úinéireacht roinnte)

Rialacháin Tithíochta, 1980 (arna leasú), Rialacháin 1992

Ceadúnais le haghaidh gníomhachtaí bailithe dramhaíola, lena n-áirítear sciodar a leathadh

Rialacháin um Bainistíocht Dramhaíola (Ceadúnas Bailiúcháin), 2001

Fostóirí a fhostaíonn neamhnáisiúnaigh, fostóirí ag iarraidh neamhnáisiúnaigh a fhostú

Ceanglas DOPE – coinníoll leagtha chun ceadúnas a bhronnadh

Ceadúnais d’fheithiclí beaga seirbhíse poiblí, mar shampla, tacsaithe agus hacnaithe

Alt 37 den Acht um Rialáil Tacsaithe, 2003

Seirbhísí slándála príobháideacha (lena n-áirítear stiúrthóirí, i gcás comhlachta chorparáidigh, agus comhpháirtithe, i gcás chomhpháirtíochta)

Alt 24 den Acht um Sheirbhísí Slándála Príobháideacha, 2004

Ceadúnas licéir d’institiúidí cultúrtha

Alt 62 den Acht um Institiúidí Cultúrtha Náisiúnta, 1997 agus Alt 1094 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Ceadúnas licéir don Cheoláras Náisiúnta

Alt 2 den Acht um Licéar Meisciúil, 1983 (An Ceoláras Náisiúnta) agus Alt 1094 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Ceadúnas licéir don Lárionad Náisiúnta Comhdhála

Alt 1 (9) den Acht Deochanna Meisciúla, 2010 (An tIonad Comhdhála Náisiúnta) agus Alt 1094 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Iarratais chun dul ar an bPainéal um Chúnamh Dlíthiúil Coiriúil

Más fostaí ÍMAT thú, ní mór do d’fhostóir a bheith comhlíontach ó thaobh cánach de sula n-eiseofar do Dheimhniú Imréitigh Cánach.

I.R. 135/1999, Na Rialacháin Ceartais Choiriúil (Cúnamh Dlíthiúil) (Deimhniú Imréitigh Cánach), 1999

Ar aghaidh: Chun iarratas a dhéanamh ar dheontais áirithe agus conarthaí earnála poiblí