Cead isteach in imeachtaí

Céard é an cánachas CBL ar dhamhsaí?

Tá promóisean damhsaí faoi dhliteanas Cáin Bhreisluacha (CBL) ag an ráta caighdeánach.

Céard is damhsa ann chun críocha CBL?

Áirítear gach damhsa poiblí, is é sin imeachtaí nó tionóil nuair is é an damhsa an phríomhghníomhaíocht. Tá na damhsaí seo ar oscailt don phobal ar íoc táille ceada isteach nó ar réamhcheannach ticéid.

Seo a leanas roinnt samplaí:

  • imeachtaí a eagraítear agus a ndéantar promóisean orthu mar dhamhsaí
  • damhsaí a reáchtáiltear i gclubanna oíche nó i ndioscónna
  • agus
  • damhsaí a reáchtáiltear i dtithe tábhairne agus i mbunachais den chineál sin.

Féadfar go meastar damhsa a bheith a reáchtáil:

  • is cuma cé acu an t-ionad a bhíonn i gceist
  • arb é atá sa cheol damhsa ná léiriú beo ceoil ag banna ceoil nó seirbhísí arna soláthar ag DJ.

Céard nach gcaitear leo mar dhamhsaí?

Ní mheastar gur damhsa é léiriú beo ceoil ó bhanna ceoil má bhíonn na coinníollacha seo a leanas i bhfeidhm:

  • Go bhfuil an t-ionad leagtha amach le haghaidh léiriú ceoil. Mar shampla nuair atá láthair stáitse ann trína ligtear do chustaiméirí breathnú ar an mbanna ceoil i mbun léirithe.
  • Má bhíonn teacht ag na custaiméirí ar shuíochán sannta nó má bhíonn a dhóthain suíochán ann le linn an léirithe uile, nó le linn cuid de.
  • Más tánaisteach don léiriú beo ceoil ón mbanna ceoil é an damhsa.

Breathnófar air gur tánaisteach an damhsa má tá an t-achar urláir don damhsa beag i gcomparáid leis an limistéar suíochán don léiriú ceoil.

Imeachtaí damhsa ina mbíonn tomhaltas bia nó dí ann

Aon imeachtaí ina bhféadfar damhsa agus béile scamhardach araon ann, mar shampla dinnéar ceithre chúrsa. Breathnaítear ar na himeachtaí seo mar sholáthar ilchodach seirbhísí, agus i é an béile an príomhsholáthar. Tá an táille ceada isteach faoi dhliteanas an ráta laghdaithe CBL. Tá díolachán táirgí alcóil faoi dhliteanas CBL ag an ráta caighdeánach.

Damhsaí le haghaidh tiomsú airgid

Aon imeachtaí damhsa is dinnéir in óstáin nó in áitreabh eile ceadúnaithe chun críocha tiomsaithe airgid nach chun gnó a chur chun cinn, is taobh amuigh de scóip an CBL atá siad. Mar shampla, damhsaí carthanachta arna n-eagrú ag carthanais nó ag clubanna ar bhonn ócáideach.

Sna cásanna seo, ní bhreathnaítear ar an óstánaí ná ar an gceadúnaí mar thionscnóir an damhsa. Níl óstánaithe ná ceadúnaithe, dá réir, faoi dhliteanas cánach ach amháin i dtaca le fáltais a bhaineann leis na seirbhísí a sholáthraítear, mar shampla, béilte, deochanna agus mar sin de.

Riail speisialta le haghaidh damhsaí in áitreabh ceadúnaithe

Damhsaí arna gcur chun cinn ag an gceadúnaí

Nuair a reáchtáiltear damhsa ar áitreabh ceadúnaithe le haghaidh alcól a dhíol agus nuair is é an ceadúnaí tionscnóir an damhsa, gearrtar CBL ar chead isteach. Gearrfar CBL ar aon díolacháin bia agus dí ar an ngnáthbhealach.

Níl asbhaintí ceadaithe ach amháin má dhéantar sonraisc amach in ainm an cheadúnaithe. Nuair is duine eile seachas an ceadúnaí a thabhaíonn na costais, agus a ndéantar na táillí a chur i sonrasc chucu, ní cheadófar asbhaint a dhéanamh i gcoinne dhliteanas an cheadúnaithe.

Damhsaí arna gcur chun cinn ag neamhcheadúnaithe

Nuair a dhéanann duine eile seachas an ceadúnaí damhsaí poiblí a chur chun cinn ar áitreabh an cheadúnaithe, is é an ceadúnaí atá faoi dhliteanas an CBL inmhuirir. Dá réir, is gá don cheadúnaí a chinntiú go bhfuil siad in ann na tuairisceáin chuí a dhéanamh agus an CBL a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Iarrtar é seo, fiú amháin má fhaigheann an tionscnóir nó duine eile na táillí ceada isteach, nó má tá siad infhaighte ag an tionscnóir nó ag duine eile.