Cáin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT)

Cé atá díolmhaithe ó DIRT

Féadtar ús a fháil gan DIRT a íoc (cuntas saor ó DIRT) i gcúinsí áirithe. Chun é seo a dhéanamh, ní mór duit foirm dhearbhaithe a chomhlánú ina sonraítear an méid seo a leanas i do leith, nó i leith do chéile nó do pháirtnéara shibhialta:

  • 65 bliana d’aois a bheith sroichte nuair atá an dearbhú á thabhairt. Ní mór d’ioncam iomlán don bhliain, an t-ús san áireamh, a bheith faoin teorainn díolúine bhliantúil.
  • faoi éagumas buan mar gheall ar mhíchumas fisiciúil nó meabhrach.

Más iontaobhaí iontaobhais speisialta thú do dhaoine aonair atá faoi éagumas buan, féadtar iarratas a dhéanamh ar dhíolúine ó DIRT. Ní mór gur tusa sealbhóir an chuntais seo. Ní mór na coinníollacha seo a leanas a bheith comhlíonta ag an iontaobhas:

  • go bhfuil sé curtha ar bun chun leasa duine amháin nó níos mó atá faoi éagumas buan
  • gur ó shíntiúis ón mórphobal a thagann maoiniú an iontaobhais
  • gur leis an duine nó leis na daoine sainithe atá faoi éagumas buan na cistí sa chuntas.

Ní ghearrtar DIRT ar ús:

Foirmeacha le comhlánú

Má tá tú os cionn 65 bliain d’aois, comhlánaigh Foirm DE1 agus seol chuig d’institiúid airgeadais é.

Má tá tú faoi éagumas buan, comhlánaigh Foirm DE2 agus seol chuig d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim é. Déarfaidh muid le d’institiúid airgeadais go bhfuil tú díolmhaithe ó DIRT a íoc.

Teastóidh foirm ar leithligh le haghaidh gach cuntais atá agat. Tá na foirmeacha seo ar fáil ó d’institiúid airgeadais.

Ar aghaidh: Athraithe ar stádas cuntas saor ó DIRT