Ioncam ó dhíbhinní

Is éard is díbhinní ann ná íocaíochtaí a dhéanann cuideachta leat mar luach saothair as scair a bheith agat sa chuideachta. Tá íocaíochtaí díbhinne incháinithe agus ní mór duit an t-ioncam seo a dhearbhú do na Coimisinéirí Ioncaim.

Má fhaigheann tú íocaíochtaí nár gearradh cáin orthu faoi Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) agus má tá iomlán na n-íocaíochtaí:

Tabhair do d’aire

Cuirtear ioncam ó dhíbhinní le d’ioncam eile. Braitheann an ráta Cánach Ioncaim a íocann tú ar d’ioncam iomlán agus ar do chúinsí pearsanta. Tá ioncam ó dhíbhinní faoi dhliteanas an Mhuirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) ná Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC).

Díbhinní a íocann cuideachtaí cónaitheacha Éireannacha

Má tá tú chónaitheach in Éirinn, bainfear Cáin Iarchoimeádta Díbhinne (CID) ag ráta 25% roimh a fhaigheann tú na híocaíochtaí.

Tá tú dliteanach le haghaidh cáin ar shuim chomhlán ag do ráta cánach imeallach. Ag brath ar do chúinsí pearsanta, íocfaidh tú Cáin Ioncam ag an:

  • An ráta caighdeánach (20% faoi láthair) ar ioncam faoi an banda ráta
  • agus
  • An t-ardráta (40% faoi láthair) ar iarmhéid ar bith.

Tá tú i dteideal creidmheas le haghaidh an cáin iarchoimeádta a rinne an cuideachta a d’íoc an díbhinn. Má sáraíonn iarmhéid an cáin iarchoimeádta do dhliteanas cánach, beidh tú i dteideal aisíocaíocht.

Díbhinní a íocann cuideachtaí na Ríochta Aontaithe

Íocann tú cáin Éireannach ar an díbhinn ghlan a fhaigheann tú. Ní cheadaítear aon chreidmheas i leith aon cháin na Ríochta Aontaithe a asbhaineadh cheana ón íocaíocht díbhinne.

Ní mór duit an glan-íocaíocht a fuarthas a thiontú go Euro agus í a dhearbhú ar do thuairisceán Cánach Ioncaim Éireannach.

Díbhinní Eachtracha Eile

Tá tú dliteanach le haghaidh cáin ar shuim chomhlán ag do ráta cánach imeallach.

Féadfaidh an dlínse eachtrach a íocann an díbhinn cáin a choinneáil siar ar an díbhinn a íocadh. Féadfaidh sé go bhfuil Comhaontú um Chánachas Dúbailte (CCD) i bhfeidhm idir Éire agus an dlínse eachtrach. Nuair a bhíonn, féadfaidh an CCD a fhoráil go laghdaítear an ráta iarchoimeádta i gcúinsí áirithe. Féadfaidh an CCD faoiseamh a sholáthar freisin maidir le cáin eachtrach iarchoimeádta ar an díbhinn a fuarthas.

D’fhéadfadh Cáin Réadaithe a gearradh ar díbhinní eachtracha faighte ag duine aonair atá cónaitheach in Éirinn ó thaobh na cánach de. Tá tú i dteideal creidmheas in aghaidh do dhliteanas CI le haghaidh an Cáin Réadaithe.