Gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar a thuairisciú (imghabháil cánach)

An Grúpa Monatóireachta um an nGeilleagar Folaithe (GMGF)

Is grúpa ilghníomhaireachta neamhreachtúla é An Grúpa Monatóireachta um an Geilleagar Folaithe (GMGF) le hionadaithe ó ghrúpaí gnó, ceardchumainn agus gníomhaireachtaí Stáit a bhfuil tiomantas i bpáirt acu chun dul i ngleic leis an scáthgheilleagar. I measc na ngníomhaireachtaí Stáit tá na Coimisinéirí Ioncaim, an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS) agus an tÚdarás Náisiúnta um Chearta Fostaíochta.

Obair an GMGF

Cuireann an GMGF fóram ar fáil do rannpháirtithe atá tiomanta le dul i ngleic le gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar chun tuairimí agus léargais a roinnt agus chomh maith le tionscnaimh nua a mholadh chun stop a chur le gníomhaíochtaí dá leithéid.

Ar láimh amháin, san áireamh i dtiomantas den chineál sin tá tionscnaimh shonracha comhlíontachta (lena n-áirítear tionscnaimh idirghníomhaireachta) a bheith i bhfeidhm ag gníomhaireachtaí ábhartha Stáit , reachtaíocht a thabhairt isteach agus tograí eile atá riachtanach chun dul i ngleic le gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar.

Ar an láimh eile, an bhfuil soláthar an eolais ábhartha go gníomhaireachtaí Stáit ann chun gur féidir leo an úsáid is fearr a bhaint as a n-acmhainní agus gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar á laghdú.

Gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar a thuairisciú

Is cuid lárnach den tiomantas chun dul i ngleic leis gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar ná an t-eolas atá ag gnóthais agus ag ceardchumainn de ghníomhaíochtaí den sórt sin agus tá an t-eolas sin ina chuid ríthábhachtach den fhaisnéis atá ag teastáil ó na gníomhaireachtaí Stát ábhartha chun dul i ngleic le gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar folaithe. Féadfar eolas den chineál sin a chur in iúl do ghníomhaireachtaí ábhartha Stáit tríd an hipearnasc bhFoirm Tuairiscithe- Gníomhaíochtaí sa Scáthgheilleagar (Imghabháil Cánach).

Ar aghaidh: Sciúradh Ola