Imghabháil cánach a thuairisciú (gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar)

An Grúpa Monatóireachta maidir leis an nGeilleagar Folaithe (GMGF)

Is grúpa neamhreachtúil ilghníomhaireachta é an Grúpa Monatóireachta maidir leis an nGeilleagar Folaithe (GMGF) ina bhfuil ionadaithe ó:

 • ghrúpaí gnó
 • ceardchumainn
 • agus
 • gníomhaireachtaí Stáit.

Tá tiomantas i bpáirt acu chun dul i ngleic leis an scáthgheilleagar. I measc na ngníomhaireachtaí Stáit tá na Coimisinéirí Ioncaim, an Roinn Coimirce Sóisialaí agus an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre (CCAO).

Obair an GMGF

Cuireann an GMGF fóram ar fáil do rannpháirtithe atá tiomanta do dhul i ngleic le gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar. Chomh maith leis sin, déantar seo chun tuairimí agus léargais a roinnt mar aon le tionscnaimh nua a mholadh chun gníomhaíochtaí dá leithéid a chomhrac.

Ar láimh amháin, i dtiomantas den chineál sin tá an méid seo a leanas i bhfeidhm ag na gníomhaireachtaí Stáit ábhartha:

 • tionscnaimh shonracha comhlíontachta (lena n-áirítear tionscnaimh idirghníomhaireachta)
 • reachtaíocht a thabhairt isteach
 •   agus
 • moltaí cuí eile chun dul i ngleic le gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar.

Trí eolas ábhartha a sholáthar do ghníomhaireachtaí Stáit lena chinntiú go mbaintear an úsáid is fearr as a n-acmhainní chun gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar á laghdú.

Gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar a thuairisciú

Cuid lárnach den tiomantas chun dul i ngleic le gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar ná:

 • an t-eolas atá ag gnóthaí agus ag ceardchumainn ar ghníomhaíochtaí den chineál sin
 • agus
 • go bhfuil an t-eolas sin ina chuid ríthábhachtach den fhaisnéis atá ag teastáil ó na gníomhaireachtaí Stát ábhartha chun dul i ngleic le gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar folaithe.

Féadtar eolas den chineál sin a chur in iúl do ghníomhaireachtaí ábhartha Stáit tríd an bhFoirm Tuairiscithe – Gníomhaíochtaí sa Scáthgheilleagar (Imghabháil Cánach).

Ar aghaidh: Sciúradh Ola