Gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar a thuairisciú (imghabháil cánach)

Céard atá na Coimisinéirí Ioncaim ag déanamh faoin scáthgheilleagar?

Idirghabhálacha Comhlíontachta ar oibleagáidí cánach

Bíonn an méid seo a leanas san áireamh i dtionscnaimh na gCoimisinéirí Ioncaim chun dul i ngleic le gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar:

Obair comhlíontachta taobh amuigh

Áirítear leis seo:

 • Turais gan fógra a dhéanamh chuig ionaid, gnóthais agus daoine aonair.
 • faireachas faoi cheilt chun faisnéis agus fianaise a bhailiú
 • Oifigigh na gCoimisinéirí Ioncaim ag obair go dlúth:
  • Tá an Roinn Coimirce Sóisialaí agus an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre i bhfiosrúcháin ar neamhchomhlíontacht le cáin, leas sóisialach agus reachtaíocht fostaíochta.
  • gníomhaireachtaí eile Stáit ar chúraimí amhail sciúradh ola agus smuigleáil tobac.

Obair comhlíontachta taobh istigh

Áirítear leis seo:

 • bailiú faisnéise
 • faisnéis tríú páirtí a bhailiú lena n-áirítear sonraí a fuarthas ó ghníomhaireachtaí eile Stáit agus údaráis áitiúla
 • scrúdú a dhéanamh:
  • ar fhaisnéis a fuarthas ó ghníomhaireachtaí eile Stáit
  • ar thuairiscí faoi idirbhearta amhrasacha a fuarthas ó institiúidí airgeadais agus comhlachtaí ainmnithe eile
  • ar fhaisnéis a fuarthas ó ghnóthais agus ón bpobal
 • ar fhaisnéis agus eolas a chomhoiriúnú le tuairisceáin chánach agus dleachta a rinneadh chun a gcruinneas a fhíorú.

Úsáid a bhaint as Córas na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le hAnailís agus Próifíliú Measúnaithe Riosca (REAP)

Is uirlis roghnúcháin rioscabhunaithe é an córas seo. Roghnaíonn REAP gnóthais (cuideachtaí, comhpháirtíochtaí agus trádálaithe aonair) agus daoine aonair le haghaidh cuairteanna, imscrúduithe agus iniúchtaí.

Comhlíontacht tuairisceán

Téann foireann na gCoimisinéirí Ioncaim (trí ionchúiseamh coiriúil) sa tóir orthu siúd nach n-aighníonn a gcuid tuairisceán cánach agus dleachta.

Iniúchtaí agus fiosrúcháin

Déanann foireann na gCoimisinéirí Ioncaim raon leathan fiosrúchán agus iniúchtaí le cinntiú go bhfuil oibleagáidí faoin reachtaíocht chánach agus dleachta comhlánaithe ag:

 • gnóthais (cuideachtaí, comhpháirtíochtaí agus trádálaithe aonair) 
 • agus 
 • daoine aonair.

Go háirithe, chun cruinneas na dtuairisceáin cánach agus dleachtanna cánach agus dliteanais a íocadh a fhíorú.

Céard iad fothorthaí obair na gCoimisinéirí Ioncaim i ndul i ngleic le gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar?

Tá an méid seo a leanas san áireamh sna fothorthaí:

 • cáin gan íoc agus tuairisceáin dleachta a thíolacadh
 • íocaíocht a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim i leith:
  • cánacha agus dleachtanna gan íoc 
  • agus
  • ús ar íocaíocht dhéanach ar cháin agus ar dleachtanna a íoc
 • pionóis maidir le neamhcomhlíontacht le hoibleagáidí dlíthiúla a íoc
 • agus
 • i gcúinsí áirithe, ionchúiseamh coiriúil.