Dualgais fostóra ó 01 Eanáir 2019

Fostaithe a thosú agus a scor

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers Guide to PAYE.

Tá an próiseas chun fostaithe a thosú agus a scor mar chuid de do ghnáthphróiseas párolla. Níl gá le foirmeacha P45 agus P46 a thuilleadh.

Fostaíocht a thosú

Tá dualgas ar fhostóirí fostaithe nua a chlárú i ngach aon chúinse, seachas sa chás go bhfuil sé seo mar an gcéad fhostaíocht de chuid an fhostaí sa Stát. Féadfaidh tú an fhostaíocht a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim trí iarratas ar FPCI nua don fhostaí sin a thíolacadh.

Tá Fógraí Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) ar fáil i bhfíor-am i gcás fostaithe nua. Mar gheall air seo, níl aon ghá le cáin éigeandála sa chuid is mó de chásanna.

Ní bheidh cáin éigeandála i bhfeidhm ach amháin sna cásanna seo:

  • mura bhfuil Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) ag an bhfostaí
  • má tá an fostaí ag obair sa Stát den chéad uair.

Ní mór d’fhostaithe a gcéad fostaíocht sa Stát a chlárú, ag baint úsáid as an tseirbhís Poist agus Pinsin. Nuair atá an fostaí cláraithe, féadfaidh tú FPCI a iarraidh.

Ba chóir duit FPCI a iarraidh le haghaidh gach fostaí nua sula n-íocann tú iad. Féadtar é seo a dhéanamh trí do bhogearra párolla nó ROS. Cruthóidh an gníomh seo an fhostaíocht ar ár dtaifid agus cuirfear FPCI ar fáil.

Beidh réimse san áireamh sa tíolacadh párolla le haghaidh an dáta tosaigh.

Fostaíocht a scor

Ní mór an dáta fágála a chur isteach ar an tíolacadh párolla deiridh más rud é:

  • go bhfágann fostaí
  • go dtugtar sos gairme d’fhostaí
  • go bhfaigheann fostaí bás le linn dóibh a bheith fostaithe agat.

Cuireann sé seo in iúl dúinn go bhfuil fostaí scortha d’fhostaíocht leat.

Tá sé tábhachtach go gcuireann tú an dáta fágála ar an íocaíocht deiridh. Cinntíonn sé seo go bhfaighidh fostóir nua na sonraí cearta ó 1 Eanáir, ar an FPCI a eisítear chucu.

Má chuireann tú moill ar an dáta fágála a thíolacadh, ní bheidh na creidmheasanna cánach agus scoithphointí ráta chaighdeánaigh ar fáil. Ciallaíonn sé seo go bhféadann an fostaí cáin agus Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a ró-íoc, ar an ábhar go n-eiseofar FPCI Nialasach chuig an bhfostóir nua. Tá tuilleadh treoracha ar fáil san fhíseán thíos.

Fostaí a scor nuair nach bhfuil tú dlite tíolacadh párolla a dhéanamh

Féadfaidh sé go bhfuil fostaí agat nach bhfuil ag obair leat a thuilleadh ach atá cláraithe leat de réir thaifead na gCoimisinéirí Ioncaim. Chun an fostaí seo a scor, ba chóir duit párolla nialasach a thíolacadh agus dáta fágála a chur san áireamh.

Fostaithe breacfhostaíochta

Féadfaidh sé go bhfuil fostaithe breacfhostaíochta agat. Is iad seo fostaithe gan uaireanta oibre ná socruithe freastail seasta, agus féadfaidh sé nach bhfuil a fhios agat an mbeidh siad ag freastal ar an obair arís. Mar thoradh air seo, féadfaidh sé nach bhfuil tú in ann an dáta fágála a chur isteach ar an tíolacadh párolla deiridh.

Sa chás nach bhfuil íocaíocht tugtha agat d’fhostaí breacfhostaíochta ar feadh tréimhse trí mhí, ba chóir duit dáta fágála a thíolacadh. Ní mór duit é seo a sheoladh isteach láithreach tar éis do na trí mhí dul in éag. Ní mór an méid seo a leanas a chur san áireamh sa chéad tíolacadh párolla eile:

  • pá agus asbhaintí nialasacha don tréimhse sin
  • an dáta fágála.

Ba chóir an dáta fágála a bheith mar an lá deiridh a d’oibrigh an fostaí duit.

Ar aghaidh: Tíolacthaí párolla