Taisteal agus cothú

Rátaí Státseirbhíse

Rátaí Státseirbhíse i leith mótar agus rothar

Carranna (ráta in aghaidh an chiliméadair)

Rátaí mótarthaistil – i bhfeidhm ó 1 Aibreán 2017

Banda achair

Toilleadh innill suas le 1200cc

Toilleadh innill 1201–1500cc

Toilleadh innill 1501cc nó níos mó

Suas le 1,500km

(Banda 1)

 37.95 cent  39.86 cent  44.79 cent
 

1,501–5,500km

(Banda 2)
 70.00 cent  73.21 cent  83.53 cent
 

5,501–25,000km

(Banda 3)
 27.55 cent  29.03 cent  32.21 cent

25,001km agus níos mó

(Banda 4) 
 21.36 cent  22.23 cent 25.85 cent 

Agus na bandaí agus rátaí nua seo á dtabhairt isteach, ní athrófar na ciliméadair carntha ag fostaí idir 1 Eanáir 2017 agus 1 Aibreán 2017. Áireofar, áfach, na ciliméadair a tiomáineadh go hiarbhír go dtí seo chun líon iomlán na gciliméadar don bhliain.

Mar shampla, má d’éiligh tú 1,400km ar 1 Aibreán 2017, d’aistreofá ansin chuig an mBanda 1 nua. Nuair a bheadh 100km eile tiomáinte agat, bhogfá ansin go dtí Banda 2.

Gluaisrothair (ráta in aghaidh an chiliméadair)

Rátaí gluaisrothar (ó 5 Márta 2009)

Achar
Toilleadh innill suas le 150cc Toilleadh innill 151–250cc Toilleadh innill 251–600cc Toilleadh innill 601cc agus níos mó
Suas le 6,437km 14.48 cent 20.10 cent 23.72 cent 28.59 cent
6,438km agus níos mó 9.37 cent 13.31 cent 15.29 cent 17.60 cent

Rothair

Rátaí rothar (ó 1 Feabhra 2007)
Rátaí in aghaidh km 8 cent

Rátaí cothaithe na Státseirbhíse

Rátaí le haghaidh socrúcháin laistigh den Stát

Liúntas thar oíche 

Rátaí cothaithe intíre thar oíche (ó 1 Deireadh Fómhair 2018)
Gnáthráta €147.00
Ráta Laghdaithe €132.30
Ráta Coinneála €73.50

Clúdaíonn liúntas thar oíche socrúchán thar oíche suas le 24 uair an chloig. Ní mór go mbeadh an fostaí bunaithe 100km ar a laghad óna dteach agus óna ngnátháit oibre.

Braitheann catagóir an ráta ar thréimhse an tsocrúcháin:

  • an gnáthráta ná suas le 14 oíche
  • clúdaíonn an ráta laghdaithe na chéad 14 oíche ina dhiaidh sin
  • clúdaíonn an ráta coinneála gach ceann de na chéad 28 oíche ina dhiaidh sin arís.

I gcás socrúcháin atá níos faide ná 56 oíche, ní mór duit iarratas a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim le cinntiú go bhfuil cothú fós ar fáil.

Tá teorainn sé mhí ar thréimhse chothaithe in aon suíomh amháin.

Liúntais lae 

Rátaí cothaithe intíre lae (ó 1 Iúil 2019)
Tréimhse an tsocrúcháin Ráta
Deich n-uaire an chloig nó níos mó €36.97
Idir cúig huaire agus deich n-uaire an chloig €15.41

Ní mór an socrúchán a bheith níos faide ná ocht gciliméadar ó theach nó ó ghnátháit oibre an fhostaí.

Ní fhéadtar liúntas lae agus liúntas thar oíche araon a éileamh ach amháin má oibríonn tú ar feadh cúig n-uaire an chloig nó níos mó an lá ina dhiaidh sin.

Rátaí le haghaidh socrúchán taobh amuigh den Stát

Socrúchán gearrthéarmach

Féadtar na rátaí seo a úsáid le haghaidh asláithreachas sealadach suas le sé mhí nuair a bhíonn d’fhostaí ag obair thar lear.

Rátaí cothaithe le haghaidh socrúchán ghearrthéarmacha
Tréimhse an tsocrúcháin thar lear% den ghnáthráta thar oíche
An chéad mhí 100%
An dara agus an tríú mí 75%
An ceathrú, an cúigiú agus an séú mí 50%

Féadtar na rátaí seo a úsáid le haghaidh socrúcháin shealadacha aonair suas le sé mhí sa chás go bhfuil d’fhostaí ag obair thar lear.

Socrúchán fadtéarmach

Breis agus sé mhí atá i gceist le socrúchán fadtéarmach.

Le haghaidh na chéad mhíosa den socrúchán féadtar tú cothú a cheadú le haghaidh an ráta thar oíche. Is í an chúis leis sin ná an fostaí a éascú chun cóiríocht féinfhreastail a aimsiú.

Don chuid eile den socrúchán féadtar costais chothaithe agus sciar den ráta lae deich n-uaire an chloig a cheadú. Féadann costas an chothaithe an costas as lóistín réasúnta a chlúdach. Féadtar 50% den ráta lae (deich n-uaire an chloig) a cheadú le haghaidh an ionaid.

Rátaí Stairiúla na Státseirbhíse

Tá na rátaí stairiúla ar fáil in Part 05-01-06 de na Treoirleabhair Chánach agus Dhleachta.

Ar aghaidh: Taisteal práinneach