Taisteal agus cothú

Rátaí aisíocaíochta

Úsáid feithiclí príobháideacha

Féadtar d'fhostaithe a aisíoc nuair a úsáideann siad a gcarranna príobháideacha, a ngluaisrothair nó a rothair chun críocha gnó.

Féadtar an íocaíocht sin a dhéanamh, saor ó cháin, de réir mhéid na gciliméadar a taistealaíodh. Féadtar ceann de na córais seo a leanas a úsáid:

  • an sceideal reatha rátaí Státseirbhíse
  • rátaí nach bhfuil airde ná rátaí na Státseirbhíse
  • an costas iarbhír taistil a aisíoc le d’fhostaí. 

Má aisíocann tú na costais iarbhír taistil le d’fhostaí, ní mór na coinníollacha seo a leanas a shásamh:

  • ba éigean do d’fhostaí na costais a íoc chun a gcuid dualgas a chomhlíonadh
  • aisíocaíodh na costais ar bhonn admhálacha dearbhaithe.

Féadann d’fhostaí éileamh a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim i leith aon chostais taistil nach raibh chlúdaithe agat. Ba chóir dóibh an fhoirm éileamh i leith costais chairr agus liúntais chaipitiúil a úsáid.

Costais chothabhála

Féadtar costais d’fhostaí a aisíoc le haghaidh a gcuid costas cothaithe agus iad in áit eile go sealadach seachas a ngnátháit oibre.

I gcás asláithreachas laistigh den Stát, Féadtar an íocaíocht sin a dhéanamh, saor ó cháin, ar cheann de na bealaí seo a leanas:

  • úsáid a bhaint as an sceideal reatha rátaí cothaithe de chuid na Státseirbhíse
  • úsáid a bhaint as rátaí eile nach bhfuil níos airde ná rátaí na Státseirbhíse
  • an costas iarbhír cothaithe a aisíoc le d’fhostaí.

Má aisíocann tú na costais iarbhír chothaithe le d’fhostaí, ní mór na coinníollacha seo a leanas a shásamh:

  • gur thabhaigh d’fhostaí iad go hiomlán, go heisiach agus de riachtanas le linn dóibh a bheith ag comhlíonadh dhualgais a bhfostaíochta
  • gur aisíocaíodh na costais ar bhonn admhálacha dearbhaithe.

Má íocann tú costais chothaithe ag ráta atá níos airde ná rátaí na Státseirbhíse, ní mór go mbeadh siad faofa againne ar dtús.

Tabhair do d’aire

Féadfaidh sé go ndéanann d’fhostaí an cinneadh na costais agus liúntais a éileamh go pearsanta ag léiriú na costais iarbhír a thabhaigh siad. Sa chás go dtarlaíonn sé seo agus go bhfuil a gcostais cúitithe agat leo, caithfear leis na suimeanna a d’íoc tú mar thuarastal incháinithe.

Ar aghaidh: Rátaí státseirbhíse