Cáin agus an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a aisíoc

Féadtar cáin agus an MSU a aisíoc le fostaí i gcúinsí áirithe.

Ní mór duit aon aisíocaíochtaí a thaifeadadh i dtaifead párolla an fhostaí.

Tá comhairle faoi Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasta (ÁSPC) a aisíoc le fáil in eolaí an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS).

Cúiseanna le cáin agus MSU a aisíoc

Aisíocaíochtaí de bharr an bhoinn charnaigh

Féadfaidh creidmheasanna cánach carnaí d'fhostaí a bheith níos mó ná an cháin charnach a bhíonn dlite i dtréimhse áirithe phá. Sa chás sin, ní asbhaintear cáin óna dtuarastal don tréimhse sin. Féadfaidh sé go mbeidh ort cuid den cháin a d'íoc an fostaí níos luaithe sa bhliain a aisíoc.

Aisíocaíochtaí de bharr asláithreachta

Féadfaidh fostaí a bheith as láthair ón obair, mar shampla má dhúntar a n-ionad oibre go sealadach, nó má théann siad ar saoire gan phá.

Féadfaidh tú cáin agus MSU a íoctar sa tréimhse sin a aisíoc le fostaí más rud é:

  • nach bhfuil siad i dteideal aon phá a fháil ar an ngnáthlá pá
  • nach bhfuil siad i dteideal aon sochair incháinithe a fháil ón RCS
  • go ngearrtar cáin orthu ar bhonn carnach.

Cuireann tú a gcreidmheasanna cánach carnaí agus a scoithphointí cánach agus MSU i bhfeidhm ar a bpá carnach ar an dáta sin.

Aisíocaíochtaí de bharr fostaíochta ar scoireadh di

Más rud é gur stop d'fhostaí ag obair duit agus go bhfuil siad dífhostaithe anois, ní dhéanann tú aisíocaíocht leo. Déanfaidh muidne aon cháin agus MSU atá dlite dóibh a aisíoc leo.

Má athraigh d’fhostaí poist, déanfaidh a bhfostóir nua aon cháin agus MSU a aisíoc leo a fhéadfaidh sé a bheith ró-íoctha acu.

Cáin a aisíocadh le fostaí

Má dhéanann tú aisíocaíocht chánach agus MSU le d'fhostaí, ba chóir é seo a thuairisciú sa tíolacadh párolla. Léireofar é seo ansin i do ráiteas míosúil. Laghdófar do dhliteanas don tréimhse sin dá réir.