Eolas ar thíolacadh párolla

Cé na sonraí pá fostaí is gá a chur san áireamh?

Pá comhlán

Cuir pá comhlán an fhostaí isteach anseo roimh aon asbhaintí a dhéanamh. Folaíonn pá comhlán:

  • tuarastail
  • pá barúlach
  • bónais
  • ragobair
  • pá saoire
  • coimisiún a íoctar sa tréimhse sin.

Pá chun críocha Cánach Ioncaim

Cuir pá comhlán isteach anseo, ach ná áirigh ann aon íocaíochtaí rialta a dhéanann an fostaí le ciste i leith pinsin (ranníocaíochtaí aoisliúntais). Tá na ranníocaíochtaí seo incheadaithe chun críocha Cánach Ioncaim agus asbhaineann an fostóir ón bpá iad. Ní mór na ranníocaíochtaí seo a dhéanamh le ciste nó scéim ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Ní mór ÍMAT a oibriú ar an bpá incháinithe iomlán. 

Pá chun críocha an Mhuirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU)

Cuir pá comhlán isteach anseo roimh aon asbhaintí a dhéanamh. Ní mór MSU a oibriú ar an bpá comhlán roimh aon ranníocaíochtaí pinsin a asbhaint.

Cuirtear as an áireamh gach íocaíocht ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS) ó phá comhlán chun críocha MSU. Folaíonn sé seo Sochar Breoiteachta.

Pá chun críocha Árachais Shóisialaigh Pá-Choibhneasa (ÁSPC) an fhostaí

Cuir an pá comhlán isteach anseo, agus cuir pá barúlach nó Sochair Chomhchineáil san áireamh ann, más infheidhmithe. Tá ÁSPC go hiomlán inmhuirir ar íocaíochtaí a dhéanann an fostaí le ceann díobh seo: 

Má fholaítear Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ) ar Fhógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) i leith fostaí, ní mór duit CMÁ a asbhaint ó thuarastal an fhostaí chuí. Ní mór suim an CMÁ asbhainte a chur san áireamh ar thíolacadh párolla an fhostaí.

Tá cuid mór oibre déanta ag na Coimisinéirí Ioncaim le cinntiú go bhfuil tú in ann na sonraí a iarrann muid a ghiniúint le próisis reatha phárolla.

Cáin Ioncaim íoctha

An cháin a asbhaineadh ón bhfostaí, nó a aisíocadh leis an bhfostaí, sa tréimhse sin.

Aicme agus fo-aicme ÁSPC

Aicme agus fo-aicme ÁSPC an fhostaí do na seachtainí inárachais a oibríodh sa tréimhse sin.

ÁSPC fostaí íoctha

Suim ÁSPC an fhostaí a asbhaineadh sa tréimhse sin.

ÁSPC an fhostóra

Suim an ÁSPC fostóra a íocadh sa tréimhse sin.

MSU íoctha

Suim an MSU a asbhaineadh nó a aisíocadh sa tréimhse sin.

Ar aghaidh: Cé na sonraí eile is gá a chur san áireamh i dtíolacadh párolla?