An gá do cháiníocóirí ÍMAT tuairisceán cánach a thíolacadh?

I gcás 2019 agus blianta ina dhiaidh

Ní mór duit tuairisceán cánach a chomhlíonadh nuair is mian leat: 

 • éileamh a dhéanamh i leith creidmheasanna, faoisimh nó costais bhreise
 • ioncam breise a dhearbhú
 • Ráiteas Dliteanais don bhliain a fháil
 • éileamh a dhéanamh ar aisíocaíochtaí cánach agus MSU ro-íoctha.   

I gcás 2018 agus blianta roimhe

Níl ort tuairisceán canach a thíolacadh ach amháin má iarrann na Coimisinéirí Ioncaim é. Féadtar an Tuairisceán Cánach Ioncaim a úsáid chun an méid seo a leanas a éileamh:

 • creidmheasanna cánach
 • liúntais
 • faoisimh (costais sláinte, mar shampla).

Tuairisceáin Cánach Ioncaim Ar Líne

An bealach is tapúla agus is éasca chun Tuairisceáin Cánach Ioncaim a chomhlánú ná ar moChúrsaí. Tá eolas tábhachtach ó do thaifead leis na Coimisinéirí Ioncaim san áireamh ar do Thuairisceán Cánach Ioncaim ar líne chun cabhrú leat í a chomhlánú. 

Féadtar an tuairisceán a chomhlánú ach na céimeanna seo a leanúint:

2019 agus blianta ina dhiaidh:

 • Sínigh isteach ar moChúrsaí
 • Cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • Iarr Ráiteas Dliteanais
 • Cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’.

2018 agus blianta roimhe:

 • Sínigh isteach ar moChúrsaí
 • Cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • Roghnaigh an Tuairisceán Cánach Ioncaim don bhliain is mian leat éileamh a thíolacadh

Tá an Tuairisceán Cánach Ioncaim ann le haghaidh daoine ar fostaíocht nó pinsin Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) é an phríomhfhoinse ioncaim, nó an t-aon fhoinse ioncaim atá acu. Tá sé ann chomh maith le haghaidh stiúrthóirí neamhdhílseánaigh cuideachta a íocann a gcuid cánach uile faoin gcóras ÍMAT.

Féadfaidh sé go n-iarrfaidh muid ort Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú sa chás go ngearrtar cáin ar d’ioncam faoin gcóras ÍMAT amháin agus:

 • go bhfuil ioncam incháinithe neamh-ÍMAT €5,000 nó níos lú (nuair atá an t-ioncam comhlán neamh-ÍMAT €30,000 nó níos lú) agat
 • agus
 • gur iarr tú ar na Coimisinéirí Ioncaim aon cháin dhlite a bhailiú de bhun do chreidmheasanna canach agus teidlíochtaí banda ráta a laghdú. (Asbhaineann d’fhostóirí nó do sholáthraí pinsin an cháin dhlite ar d’ioncam neamh-ÍMAT.)

Samplaí d’ioncam neamh-ÍMAT is ea ioncam trádála, cíosanna, agus ioncam eachtrach (pinsin san áireamh).

Tuairisceáin Cánach Ioncaim Páipéir (Foirm 12S)

Is éard atá sa Thuairisceáin Cánach Ioncaim (Foirm 12S) ná tuairisceán cánach simplithe do cháiníocóirí ÍMAT. Tá sé beartaithe le haghaidh custaiméirí a bhfuil gnáthchúrsaí cánach i gceist leo agus nach bhfuil in ann ár seirbhísí ar líne a úsáid.

Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11)

Ní mór duit  Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) a thíolacadh sna cásanna seo:

 • Gearrtar cáin ort faoin gcóras féinmheasúnaithe. Mar shampla, mura laghdaítear do chreidmheasanna cánach bliantúla ÍMAT agus do theidlíochtaí banda ráta chun d’ioncam neamh-ÍMAT a chur san áireamh.
 • Is stiúrthóir dílseánaigh thú nó is céile measúnaithe chomhpháirtigh nó páirtnéir sibhialta stiúrthóra den chineál sin thú.
 • Tá d’ioncam incháinithe neamh-ÍMAT níos mó ná €5,000 sa bhliain nó sa chás go bhfuil d’ioncam comhlán neamh-ÍMAT níos mó ná €30,000.

Ní mór don mhórchuid daoine a bhFoirm 11 a thíolacadh le Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).