Do thuairisceán cánach a thíolacadh

Léargas ginearálta

Cabhróidh an t-ábhar ar na leathanaigh seo leat do thuairisceán Cánach Ioncaim le haghaidh 2020 a thíolacadh agus féinmheasúnú a dhéanamh. Tá físeáin chabhracha ar fáil maidir le:

 • Foirm 11 réamhlíonta a oscailt
 • an rannán ioncaim ó fhéinfhostaíocht ar an bhFoirm 11 a chomhlánú (lena n-áirítear eolas d'fheirmeoirí)
 • an rannán ioncaim ó chíos ar an bhFoirm 11 a chomhlánú
 • d’ioncam ÍMAT a chur isteach ar d’Fhoirm 11, lena n-áirítear Pá, Cáin agus MSU réamhlíonta a íoslódáil
 • faoiseamh cánach a éileamh i leith ranníocaíochtaí pinsin ar d'Fhoirm 11
 • féinmheasúnú iomlán a dhéanamh.

Cinntigh go ndéanann tú an méid seo:

 • go gcomhlánaíonn tú an ‘Painéal Féinmhéasúnú Canach Ioncaim’
 • go gcomhlánaíonn tú an ‘Ráiteas ar Glandliteanas’
 • agus
 • go n-íocann tú ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Rannán cabhrach ROS

Féadtar féachaint ar an ‘Rannán Cabhrach’ ROS ar bharr gach painéil ar an bhfoirm.

Teachtaireachtaí Rabhaidh nó Earráide

Nuair roghnaíonn tú ‘Sábháil’ nó ‘Sínigh agus Tíolaic’ ar d’Fhoirm 11, féadfaidh sé go bhfaighidh tú teachtaireacht rabhaidh. Tugtar é seo chun d’aird a tharraingt ar mhír nó ar iontráil sa tuairisceán a fhéadfaidh sé gur gá é a cheartú. Má tá an iontráil mícheart, ní mór duit dul siar agus é seo a leasú. Má tá an iontráil ceart, féadfaidh tú leanúint ar aghaidh agus ‘Sábháil’ nó ‘Sínigh agus Tíolaic’.

Agus teachtaireacht earráide ar taispeáint, beidh cosc ort d’Fhoirm 11 a shábháil go dtí go gceartaítear an iontráil chuí. Taispeánfar an réimse duit a bhfuil an earráid inti. Féadfaidh sé gur gá dul siar chuig scáileán roimhe sin, mar shampla go dtí an painéal ‘Sonraí Pearsanta’ chun iontráil a thabhairt cothrom le dáta.

Scair-roghanna

Féadfaidh sé go bhfuair tú scaireanna ar luach níos lú ná a luach margaidh faoi scéim neamhcheadaithe scair-roghanna. Má fuair, tá tú faoi dhliteanas cáin ioncaim a íoc ar an ngnóthachan ioncaim a tháinig aníos. Is éard is glanghnóthachan ann ná an difríocht idir an luach margaidh ar an dáta feidhmithe, agus an praghas a íocadh (más ann dó) chun na scaireanna sin a fháil.

Is gá do thuairisceán cánach (Foirm 11) a chomhlánú agus a thíolacadh faoin 31 Deireadh Fómhair sa bhliain chánach ina dhiaidh. Ní mór sonraí a bheith ann maidir leis an ioncam uile incháinithe, lena n-áirítear gnóthachain scair-roghanna don bhliain chánach áirithe agus aon íocaíochtaí a dhéantar maidir leis an méid seo:

 • Cáin Scair-Rogha Iomchuí (CSRI)
 • Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)
 • Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC).

Aon íocaíochtaí a dhéantar, cuirfear iad i leith do dhliteanas iomlán Cánach Ioncaim, MSU agus ÁSPC don bhliain áirithe chánach.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an leathanach scair-roghanna neamhcheadaithe.

Taifead na gCoimisinéirí Ioncaim ar ROS (Bosca isteach)

Tá roinnt físeán ar an suíomh idirlín chun an tseirbhís Taifead Ioncaim a mhíniú do ghníomhairí agus do chustaiméirí. Tá roinnt de na scáileáin tugtha suas chun dáta, ach tá an t-eolas sna físeáin seo fós ábhartha.

Ar aghaidh: Príomhchéimeanna chun do thuairisceán cánach a thíolacadh