Do thuairisceán cánach a thíolacadh

Cabhair le faoiseamh a éileamh i leith ranníocaíochtaí pinsin

Tabhair do d’aire

Tá ábhar na físe ar an leathanach seo cothrom le dáta cé go dtagraíonn sé d’Fhoirm11 2018. Tá na céimeanna a leanann tú agus d’Fhoirm 11 do 2019 á thíolacadh agat mar an gcéanna.

Mínítear san fhíseán seo an chaoi a n-éilítear faoiseamh i leith ranníocaíochtaí pinsin. Mínítear chomh maith an chaoi leis an áireamhán faoisimh pinsin a úsáid.

Tabhair do d’aire

Le cinntiú go bhfaigheann tú an faoiseamh ceart, ní mór duit do dháta breithe a chur isteach sa phainéal Sonraí Pearsanta.

Má tá faoiseamh á éileamh agat i leith ranníocaíochtaí pinsin maidir le Ranníocaíochtaí Saorálacha Breise, féadfaidh tú an faoiseamh a éileamh sa phainéal ÍMAT/Sochar Comhchineáil/Pinsin.

Má tá faoiseamh á éileamh agat i leith ranníocaíochtaí pinsin maidir le Conradh Blianachta Scoir, nó Cuntas Coigiltis Scoir Pearsanta, féadfaidh tú an faoiseamh a éileamh sa phainéal Muirir agus Asbhaintí.