Liúntas do Mharaithe agus an Creidmheas Cánach d'Iascairí

Liúntas do Mharaithe

Chun cáiliú do Liúntas do Mharaithe, ní mór duit na coinníollacha a leanas a shásamh: 

  • bheith ar muir ar feadh 161 lá, ar a laghad, i gcaitheamh na bliana
  • tabhairt faoi do chuid oibre go hiomlán ar soitheach muirghabhála fad a bhíonn tú ar aistear idirnáisiúnta
  • gan bheith i d’Fhostaí sa tSeirbhís Phoiblí
  • gan bheith tar éis bonn bliana scoilte a éileamh maidir leis an ioncam a tuilleadh
  • bheith ar aistear a thosaíonn nó a chríochnaíonn i bport lasmuigh d’Éirinn. 

Is soitheach muirghabhála é long (seachas árthach iascaireachta) nach n-úsáidtear ach chun paisinéirí nó lastas a iompar ar mhaithe le híocaíocht a fháil. Ní mór go bhfuil sé cláraithe i gclár loingseoireachta Bhallstát an Aontais Eorpaigh (an AE). 

Meastar gurb ionann rige nó ardán atá suite in aon limistéar muirí agus port.

Meastar go bhfuil tú as láthair ó Éirinn ar feadh lae má tá tú as láthair ag meán oíche. 

Cé mhéid de liúntas a mbíonn ar fáil?

Tá tú i dteideal liúntas €6,350 a fháil, atá ar fáil ar an ráta is airde de cháin atá agat agus cuirtear seo i gcoinne d’ioncaim mharaí. Ní fhéadfaidh tú an liúntas a úsáid i gcoinne aon ioncam eile. 

Cén chaoi a ndéantar éileamh ar an liúntas?

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh más cáiníocóir ÍMAT thú

An bealach is tapúla agus is éasca chun Liúntas do Mharaithe a éileamh ná ar ár seirbhís ar líne moChúrsaí. Is taobh istigh de chúig lá oibre a fhaigheann mórchuid na ndaoine a éilíonn an faoiseamh seo ar líne nuair atá sé dlite dóibh.

Féadtar moChúrsaí a úsáid chun tuairisceán cánach na Foirme 12 a chomhlánú don bhliain ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith. Féadtar é seo a dhéanamh ach na céimeanna seo a leanúint:

  • Sínigh isteach ar moChúrsaí
  • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
  • roghnaigh an Fhoirm 12 don bhliain chánach chuí
  • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Do phost-Liúntas do Mharaithe’ agus cuir leis é mar chreidmheas cánach.

Má dhéantar measúnú comhpháirteach ort, is é an céile inmheasúnaithe nó an páirtnéir sibhialta ainmnithe is gá an t-iarratas a dhéanamh.

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh má íocann tú cáin faoin gcóras féinmheasúnaithe

Úsáid Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Éilítear an faoiseamh seo tríd an rannán Liúntas do Mharaithe a chomhlánú ar thuairisceán bliantúil cánach na Foirme 11.

Chun teacht ar ROS, cliceáil ar an nasc cuí thíos:

Ar aghaidh: An Creidmheas Cánach d'Iascairí