Liúntas do Mharaithe agus an Creidmheas Cánach d'Iascairí

Liúntas do Mharaithe

Chun cáiliú don Liúntas do Mharaithe, ní mór duit na coinníollacha seo a leanas a shásamh:

 • a bheith ar muir ar feadh 161 lá, ar a laghad, i gcaitheamh na bliana
 • Tabhairt faoi do chuid oibre go hiomlán ar shoitheach muirghabhála fad agus a bhíonn tú ar thuras idirnáisiúnta
 • gan a bheith i d’fhostaí sa tSeirbhís Phoiblí
 • gan a bheith tar éis bonn bliana scoilte a éileamh i ndáil leis an ioncaim a tuilleadh
 • a bheith ar aistear a thosaíonn nó a chríochnaíonn i bport taobh amuigh d’Éirinn.

Is éard is soitheach muirghabhála ann ná long (seachas árthach iascaireachta) nach n-úsáidtear ach amháin chun paisinéirí nó lastas a iompar ar mhaithe le híocaíocht a fháil. Ní mór di a bheith cláraithe ar chlár loingseoireachta de chuid Ballstáit Aontais Eorpaigh (an AE).

Meastar gur calafort é rige nó ardán atá suite in aon limistéar muirí.

Meastar go bhfuil tú as láthair ó Éirinn ar feadh lae má tá tú as láthair ag meán oíche.

Cé mhéid de liúntas a bhíonn ar fáil?

Tá tú i dteideal liúntas €6,350 a fháil, ar fáil ag do ráta is airde cánach agus cuirtear é seo in aghaidh d’ioncaim mar mharaí. Ní fhéadtar an liúntas a úsáid in aghaidh aon ioncam eile.

Cén chaoi a n-éilítear an liúntas?

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh más cáiníocóir ÍMAT thú

An bealach is tapúla agus is éasca chun faoiseamh a éileamh i leith Liúntas do Mharaithe ná úsáid a bhaint as ár seirbhís ar líne moChúrsaí. Is taobh istigh de chúig lá oibre a fhaigheann mórchuid na ndaoine a éilíonn an faoiseamh seo ar líne a n-aisíocaíocht chánach nuair atá sé dlite dóibh.

Féadtar moChúrsaí a úsáid chun foirm Cánach Ioncaim a chomhlánú don bhliain ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith. 

I gcás 2019 agus blianta ina dhiaidh:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • Ráiteas Dliteanais a iarraidh
 • cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’
 • comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í
 • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Do phost - Liúntas do Mharaithe’ agus cuir leis é mar chreidmheas cánach.

I gcás 2018 agus blianta roimhe:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • roghnaigh an Tuairisceán Cánach Ioncaim don bhliain ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith
 • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Do phost – Liúntas do Mharaithe’ agus cuir leis é mar chreidmheas cánach
 • comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í

Má dhéantar measúnú comhpháirteach ort, is é an céile inmheasúnaithe nó an páirtnéir sibhialta ainmnithe is gá an t-iarratas a dhéanamh.

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh má íocann tú cáin faoin gcóras féinmheasúnaithe

Féadtar an faoiseamh a éileamh tríd an rannán Liúntas do Mharaithe ar d’Fhoirm 11 a chomhlánú ar líne trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim.

Féadtar clárú le haghaidh ROS, mura bhfuil tú cláraithe cheana. 

Ar aghaidh: An Creidmheas Cánach d'Iascairí