Scéim Fan agus Caith

Léargas ginearálta

Tabhair do d'aire

Chun éileamh a dhéanamh ar an gcreidmheas cánach Fan agus Caith ní mór duit do thuairisceán cánach bliantúil á chomhlánú. Féach an leathanach 'Cén chaoi leis an gCreidmheas Cánach Fan agus Caith a éileamh' le haghaidh tuilleadh eolas.

Is creidmheas cánach nua an Creidmheas Cánach Fan agus Caith atá ar fáil le haghaidh na mblianta 2020 agus 2021. Féadtar é a úsáid in aghaidh dliteanas Cánach Ioncaim nó Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) i mbliain mheasúnaithe.

Féadtar an creidmheas Fan agus Caith a éileamh i leith caiteachais cáilitheach a tabhaíodh idir an 01 Deireadh Fómhair 2020 agus an 30 Aibreán 2021. Áirítear leis seo caiteachas orthu seo:

  • lóistín saoire
  • bia agus deoch nach mbeirtear leat.

An t-íosmhéid do chaiteachas ná €25 in aghaidh an idirbhirt. Ní mór cóip de d’admháil a thíolacadh leis an éileamh.

Ní mór gur ‘soláthraí seirbhíse cáilitheach’ a chuireann an tseirbhís ar fáil. Is éard atá i gceist le soláthraithe seirbhíse cháilitheacha ná iad siúd atá cláraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim le páirt a ghlacadh sa scéim.

Is é €125 in aghaidh an duine an creidmheas cánach uasta atá ar fáil. Is é €250 an creidmheas cánach uasta atá ar fáil dóibh siúd atá faoi mheasúnú comhpháirteach.

Úsáidfear an creidmheas cánach le do dhliteanas Cánach Ioncaim a laghdú. Féadtar aon chreidmheas farasbairr a fhritháireamh in aghaidh do dhliteanas MSU. Ní mór dliteanas Cánach Ioncaim nó MSU a bheith agat le fritháireamh in aghaidh na chreidmheasa chun é a éileamh.

Tugtar míniú sa rannán seo ar an gcineál caiteachais atá incháilithe agus an chaoi leis an creidmheas cánach a éileamh. Tugtar míniú sa rannán seo freisin ar an gcaoi le soláthraithe seirbhíse a ghlacann páirt sa scéim a aithint. 

Ar aghaidh: Céard is caiteachas cáilitheach ann