Tiarnaí talún neamhchónaitheacha

Athruithe ón 01 Iúil 2023

Tugadh isteach leis an Acht Airgeadais 2022 athruithe ar oibleagáidí tionóntaí agus gníomhairí bailiúcháin ag feidhmiú thar ceann tiarnaí talún neamhchónaitheacha. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Cáin Shiarchoinneálach ar Thiarnaí Talún Neamhchónaitheacha (NLWT).

Foráiltear leis an leasú san Acht Airgeadais go bhféadfaidh gníomhairí bailiúcháin a fheidhmíonn thar ceann tiarna talún neamhchónaitheach cáin shiarchoinneálach a asbhaint. Faoi láthair tá sé seo ag an ráta caighdeánach 20% ó íocaíochtaí cíosa le tiarnaí talún neamhchónaitheacha agus ní mór é a chur ar aghaidh chuig na Coimisinéirí Ioncaim.

Sa chás go ndéanann an gníomhaire bailiúcháin an cháin a asbhaint agus a tharchur chuig na Coimisinéirí Ioncaim, níl siad inmhuirir i leith na cánach sin in Éirinn a thuilleadh.

Tháinig na leasuithe seo i bhfeidhm ar an 01 Iúil 2023.

Maidir le gníomhairí bailiúcháin:

  • ní bheidh siad inmhuirir a thuilleadh agus ní bheidh siad freagrach as Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) nó CT1 a thíolacadh don ioncam cíosa
  • déanfaidh siad 20% den íocaíocht cíosa a choinneáil siar agus a íoc, agus déanfaidh siad Fógra Cíosa (RN) trí ardán nua cánach shiarchoinneálach in moChúrsaí agus ROS
  • beidh siad in ann Fógraí Cíosa (RNanna) a eisiúint i mbulc.

Ba chóir do thiarnaí talún neamhchónaitheacha an méid seo a leanas a thabhairt faoi deara:

  • deireadh a chur leis na maoluithe uile atá ann faoi láthair
  • an nasc le creidmheasanna ó íocaíochtaí coinnithe siar sa chóras nua
  • go mbeidh siad freagrach as an Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) nó CT1 a thíolacadh.

Tionóntaí a íocann go díreach le tiarna talún neamhchónaitheach:

  • ní bheidh siad inmhuirir a thuilleadh agus ní bheidh siad freagrach as cuntas a thabhairt ar an bhfigiúr iarchoimeádta de 20% ar a dtuairisceán cánach pearsanta
  • beidh orthu 20% den íocaíocht cíosa a choinneáil siar agus a chur ar ais, agus déanfaidh siad Fógra Cíosa (RN) trí ardán cánach shiarchoinneálach nua atá ar fáil ar moChúrsaí.

Córas Cánach Shiarchoinneálach do Thiarnaí Talún Neamhchónaitheacha (NLWT)

Cuireann an córas nua NLWT ar chumas tionóntaí nó gníomhairí bailiúcháin Fógraí Cíosa (RN) a dhéanamh agus íocaíochtaí á ndéanamh acu le tiarna talún neamhchónaitheach. Ní mór an fógra seo agus an íocaíocht a ghabhann leis a chur isteach laistigh de 21 lá ón gcíos a íoc leis an tiarna talún neamhchónaitheach.

Tá an córas ar fáil don ghníomhaire, don ghníomhaire bailiúcháin, don tiarna talún agus don tionónta. Beidh tiarnaí talún in ann na creidmheasanna coinnithe siar a éileamh ar a dTuairisceán Cánach Ioncaim bliantúil (Foirm 11) nó CT1.