Tiarnaí talún neamhchónaitheacha

Má choinníonn tionónta cáin siar

Tabhair do d’aire

Athraíodh na sonraí agus na nósanna imeachta thíos ar an 01 Iúil 2023. Féadtar tuilleadh sonraí faoin athrú seo a fháil in Cáin Shiarchoinneálach do Thiarnaí Talún Neamhchónaitheacha (NLWT).

Má choinníonn do thionónta 20% den chíos dhlite siar, is gá dóibh é sin a thíolacadh chuig Ard-Bhailitheoir na gCoimisinéirí Ioncaim. Chun an cháin iarchoimeádta a choinneáil siar, iarrtar orthu Foirm R185 a chomhlánú. Ba chóir dóibh cóip den fhoirm seo a thíolacadh chuig na Coimisinéirí Ioncaim agus an leagan bunaidh a chur ar fáil duit.

Léireofar ar an Foirm R185 an tsuim chánach a íocadh leis na Coimisinéirí Ioncaim. Féadtar an cháin iarchoimeádta a éileamh mar chreidmheas cánach ar do Thuairisceán Cánach Ioncaim. Féadtar é seo a dhéanamh ar an gcoinníoll go gcomhlíontar gach dualgas, agus go ndearna an tionónta an cháin a asbhaint agus a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Tionóntaí ag íoc cíosa le tiarna talún neamhchónaitheach

Mura bhfuil gníomhaire bailiúcháin agat, féadfaidh tú iarraidh ar do thionónta an cháin dhlite a choinneáil siar ón gcíos.

Is gá do do thionónta an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • 20% den chíos iomlán atá dlite a asbhaint agus Foirm R185 a chomhlánú
  • an íocaíocht agus cóip den Foirm R185 comhlánaithe a sheoladh chuig na Coimisinéirí Ioncaim
  • an 80% den chíos dhlite atá fágtha a íoc leat agus an leagan bunaidh den Fhoirm R185 comhlánaithe a sheoladh chugat
  • cuntas a thabhairt ar an gcáin díreach tar éis í a dhearbhú. Féadann do thionónta é seo a dhéanamh ach:
    • an cháin asbhainte a sheoladh chuig Rannóg an Ard-Bhailitheora de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim le linn na bliana
    • an cháin a bhailiú le linn na bliana trína gcreidmheasanna cánach a choigeartú, más ioncam Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) an t-aon ioncam amháin atá acu
    • an cháin asbhainte ón gcíos a sheoladh nuair atá a dTuairisceán Cánach Ioncaim á tíolacadh. Is gá do cháiníocóir ÍMAT amháin Tuairisceán Cánach Ioncaim Foirm 12 a thíolacadh. Iarrtar ar cháiníocóir féinfhostaithe (duine inmhuirir) Tuairisceán Cánach Ioncaim Foirm 12 a thíolacadh.

Tabhair do d’aire

Má asbhaineann do thionónta an cháin ar íocaíocht na cíosa, ní chiallaíonn sé seo gur duine inmhuirir iad anois. Ní fhéadtar an cháin is gá a asbhaint agus a íoc a fhritháireamh in aghaidh dliteanas Cánach Ioncaim do thionónta.

Ar aghaidh: Údaráis áitiúla agus údaráis tithíochta