Tiarnaí talún neamhchónaitheacha

Údaráis áitiúla agus údaráis tithíochta

Tabhair do d’aire

Athraíodh na sonraí agus na nósanna imeachta thíos ar an 01 Iúil 2023. Féadtar tuilleadh sonraí faoin athrú seo a fháil in Cáin Shiarchoinneálach do Thiarnaí Talún Neamhchónaitheacha (NLWT).

Féadann údaráis áitiúla nó údaráis tithíochta cíos a íoc go díreach le tiarnaí talún neamhchónaitheacha. Chun é seo a dhéanamh, ba chóir dóibh cáin a asbhaint ón gcíos íoctha ag an ráta caighdeánach Cánach Ioncaim. Ba chóir dóibh ansin an cháin seo a thíolacadh chuig na Coimisinéirí Ioncaim trí Fhoirm R185 a chomhlánú.

Ar aghaidh: Athruithe ón 01 Iúil 2023