Tiarnaí talún neamhchónaitheacha

Gníomhaire bailiúcháin

Tabhair do d’aire

Athraíodh na sonraí agus na nósanna imeachta thíos ar an 01 Iúil 2023. Féadtar tuilleadh sonraí faoin athrú seo a fháil in Cáin Shiarchoinneálach do Thiarnaí Talún Neamhchónaitheacha (NLWT).

Is éard is gníomhaire bailiúcháin ann ná duine atá cónaitheach in Éirinn seo agus a bhailíonn an cíos ar do shon agus déanann siad do Thuairisceán Cánach Ioncaim a thíolacadh ar do shon.

Má bhaineann tú úsáid as gníomhaire bailiúcháin, is gá dóibh an méid seo a leanas a chomhlíonadh:

 • a bheith cónaitheach in Éirinn
 • clárú leis na Coimisinéirí Ioncaim mar ‘gníomhaire bailiúcháin’ trí Fhoirm Clárúcháin Gníomhaire Bailiúcháin a chomhlánú
 • taifead a bheith acu leis na Coimisinéirí Ioncaim faoi Uimhir nua Thagartha Cánach éagsúla do gach tiarna talún
 • gan bheith i dteideal cáin a asbhaint ó íocaíochtaí cíosa uait. Níor chóir dóibh Foirm R185 a eisiúint duit
 • féadfaidh siad cuid de na cíosanna a choinneáil chun an cháin iníoctha a shásamh. Ba chóir é seo a íoc leis na Coimisinéirí ioncaim nuair atá an tuairisceán cánach á thíolacadh ag deireadh na bliana
 • agus
 • gurb é a n-ainm a bheidh ar an measúnú. An cháin a ngearrfar ná an tsuim a ngearrfar dá ndéanfaí measúnú ort féin.

Féadann gníomhaire bailiúcháin bheith mar aon cheann díobh seo a leanas:

 • gníomhaire eastáit
 • cuideachta bainistíochta
 • dlíodóir
 • duine ainmnithe agat chun gníomhú ar do shon.

Féadfaidh tú bheith i dteideal creidmheasanna pearsanta a éileamh chomh maith, fiú nuair atá siad seo inmhuirir agus inmheasúnaithe in ainm an ghníomhaire bhailiúcháin.

Tabhair do d'aire

Ní mór duit clárú le haghaidh Cánach Corparáide (CC) más gníomhaire bailiúcháin thú do thiarna talún corparáideach neamhchónaitheach.

Ar aghaidh: Má choinníonn tionónta cáin siar