Tiarnaí talún neamhchónaitheacha

Léargas ginearálta

Tabhair do d’aire

Athraíodh na sonraí agus na nósanna imeachta thíos ar an 01 Iúil 2023. Féadtar tuilleadh sonraí faoin athrú seo a fháil in Cáin Shiarchoinneálach do Thiarnaí Talún Neamhchónaitheacha (NLWT).

Is éard is tiarna talún neamhchónaitheach ann ná duine nach bhfuil cónaitheach in Éirinn, ach a ligeann maoin ar cíos in Éirinn.

Féadtar cáin a ghearradh ar ioncam ó mhaoin a ligean ar cíos nó ar ioncam ó fhoinse eile a cháilíonn mar ioncam cíosa. Ní mór an t-ioncam seo a dhearbhú chuig na Coimisinéirí Ioncaim.

Cuirtear eolas ar fáil sa rannán seo do na daoine seo a leanas:

  • tiarnaí talún neamhchónaitheacha
  • gníomhairí bailiúcháin
  • tionóntaí de chuig tiarnaí talún neamhchónaitheach
  • údaráis áitiúla agus údaráis tithíochta.

Ar aghaidh: Dualgais chánach tiarnaí talún neamhchónaitheacha