Cáin Conarthaí Iomchuí (CCI)

CCI d'fhochonraitheoirí

Céard is fochonraitheoir ann?

Is fochonraitheoir thú má dhéanann tú conradh iomchuí le príomhchonraitheoir chun obair a dhéanamh sna tionscail seo a leanas:

 • tógála
 • foraoiseachta
 • próiseála feola.

Ní conradh fostaíochta an conradh seo.

Ní mór duit na sonraí a thabhairt don phríomhchonraitheoir a theastaíonn chun an conradh iomchuí a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim. Ní mór an t-ainm atá cláraithe agat linn agus d’Uimhir Thagartha Cánach (UTC) a chur san áireamh sna sonraí seo. Ba chóir duit cruthúnas céannachta a sholáthar freisin, agus féadfar na cinn seo a leanas a áireamh:

 • Cóip de do phas.
 • Cóip de do cheadúnas tiomána.
 • Sonraí do chlárúcháin cánach.

Ón uair a chuireann an príomhchonraitheoir na Coimisinéirí Ioncaim ar an eolas faoin gconradh, cuirfidh muid na sonraí chugat i litir dheimhnithe um chonradh. Dearbhóidh sé seo freisin do ráta asbhainte cánach CCI. Má bhíonn aon sonraí i dtaca leis an gconradh mícheart, déan teagmháil leis an bpríomhchonraitheoir chun iad a cheartú. Mura bhféadfaidh siad na sonraí a cheartú, déan teagmháil linn go díreach.

Uimhir Aitheantais Láithreáin (SIN)

Nuair a thíolacann príomhchonraitheoir fógra um chonradh, gheobhaidh siad SIN don láithreán nó don tionscadal. Cuirfidh muid ar an eolas thú faoi do SIN ar do litir dheimhnithe um chonradh. Má dhéanann tú, ina dhiaidh sin, cuid den obair a chur amach ar fhochonradh, ba chóir duit an SIN seo a úsáid nuair a chuireann tú ar an eolas muid faoin gconradh. Ciallaíonn sé seo go mbainfidh gach conraitheoir úsáid as an SIN céanna ar gach conradh ar an láithreán nó an tionscadal céanna.

Rátaí cánach CCI

Braithfidh an ráta cánach CCI ar do thaifead comhlíontachta leis na Coimisinéirí Ioncaim. Tá trí ráta cánach sa chóras CCI a bhaineann le fochonraitheoirí:

 • taifead comhlíontachta cánach suas chun dáta: 0%
 • taifead comhlíontachta cánach atá a bheag nó a mhór suas chun dáta: 20%
 • agus
 • drochthaifead comhlíontachta cánach, nó dóibh siúd nár chláraigh leis na Coimisinéirí Ioncaim: 35%.

Tar éis do phríomhchonraitheoir na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoi íocaíocht, gheobhaidh siad údarú asbhaintí uainn. Más é an príomhchonraitheoirí atá leis an gcáin a asbhaint, ba chóir dóibh cóip de seo a thabhairt duit. Léireofar air:

 • an íocaíocht chomhlán a dhéanfaidh siad leat
 • an ghlan-íocaíocht a dhéanfaidh siad leat
 • an ráta asbhainte CCI
 • agus
 • suim na CCI a asbhainfidh siad.

Cén fáth ar athraíodh mo ráta asbhainte?

Déanann na Coimisinéirí Ioncaim Athbhreithniú Bulc ar Rátaí CCI (ABR) faoi láthair. San ABR, déantar measúnú ar shuíomh comhlíontachta gach fochonraitheora sa chóras ríomh-CCI. Socraítear ansin a ráta Asbhainte CCI, is é sin 0%, 20% nó 35%. Má thagann athrú ar ráta do leathanaigh asbhainte CCI, seolfar fógra cinnidh chuig do bhosca isteach ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Féadfaidh conraitheoirí a d’aistrigh chuig ráta níos airde CCI seiceáil a dhéanamh maidir leis na cúiseanna a ndearnadh cinneadh den chineál sin. Féadtar é seo a dhéanamh leis na roghanna féinseirbhíse CCI in ROS. Déileálfar le gach saincheist chomhlíontachta trí ROS. Nuair a bheidh na ceisteanna comhlíontachta réitithe, féadann fochonraitheoirí féin-athbhreithniú a dhéanamh ar a ráta CCI in ROS agus cinneadh nua faoi rátaí a fháil. Ba chóir duit 72 uair an chloig ar a laghad a cheadú ón dáta a réitigh tú do shaincheist chomhlíontachta roimh fhéin-athbhreithniú.

Mura bhféadtar do shaincheisteanna a réiteach trí ROS, déan teagmháil lenár bhfoireann CCI trí M’Fhiosruithe in ROS. Ba chóir duit an chatagóir 'Cáin Chonarthaí Iomchuí (CCI)' agus fochatagóir 'Athbhreithniú Rátaí CCI' a roghnú. Sa bhosca 'Sonraí fiosrúcháin', leag amach na cúiseanna atá agat maidir le cén fáth a bhfuil ráta asbhainte difriúil níos oiriúnaí do do chúinsí.

Féach an treoirleabhar RCT for subcontractors manual chun tuilleadh eolais a fháil.

Ar aghaidh: Creidmheas do CCI asbhainte agus fritháirimh