Seachaint cánach

Na hiarmhairtí a bhaineann le páirt a ghlacadh i seachaint cánach

Ba chóir go mbeifeá ar an eolas go bhfuil uirlisí sofaisticiúla anailíse ag na Coimisinéirí Ioncaim chun cáiníocóirí a úsáideann scéimeanna seachanta cánach a bhrath agus chun dul i ngleic leo. Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim imscrúdú i gcónaí agus cuirfidh i gcoinne scéimeanna seachanta cánach agus rachaidh chun an dlí faoi chásanna, chomh fada leis an gcúirt chuí, más gá.

Má ghlacann tú páirt i scéim seachanta cánach, tá tú do do nochtadh féin do chostais shuntasacha, agus is minic na costais sin a bheith níos mó ná an buntáiste cánach féideartha. Ba chóir go mbeifeá eolach ar an gcur isteach a bhíonn mar chúis le fiosruithe na gCoimisinéirí Ioncaim, le dlíthíocht fhéideartha, agus le neamhchinnteacht fhadtréimhseach faoin toradh.

Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim scrúdú ar aon scéim le deimhniú cé acu an gcloíonn nó nach gcloíonn an scéim leis an reachtaíocht infheidhmithe cánach faoi na bunphrionsabail. Tá sé seo taobh amuigh den Riail Ghinearálta um Fhrith-Sheachaint (RGFS). Ba chóir a thabhairt do d’aire go n-éiríonn le mórán de na dúshláin seo. Má éiríonn, tabharfar breithiúnas gur thíolaic tú tuairisceán cánach mícheart, rud a bhféadfaí pionós 3% go 100% a ghearradh air.

Féadtar cuir in aghaidh scéim seachanta cánach faoi cheann díobh seo:

  • faoin RGFS in Alt 811C
  • faoin bhforáil shonrach frithsheachanta i Sceideal 33.

Féadfaidh sé go bhfuil tú faoi dhliteanas úis agus pionóis, nó an formhuirear seachanta cánach 30%. Níl aon teorainn ama ar chumhachtaí na gCoimisinéirí Ioncaim chun cur i gcoinne scéim seachanta cánach faoin RGFS.

Má dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim scrúdú ar idirbheart casta inar cosúil go raibh ‘teip forfheidhmithe’, níl aon teorainn ama ar chumhacht na gCoimisinéirí Ioncaim imscrúdú a dhéanamh. Is éard is teip forfheidhmithe ann ná nuair nach leanann an cáiníocóir i gceart an chomhairle a tugadh.

Chomh maith leis an bpionós nó formhuirear, féadfaidh an méid seo a bheith i gceist chomh maith:

  • féadfaidh sé go mbeidh ort táillí dlí a íoc sa chúirt
  • féadfaidh sé go gcloisfí do chás go poiblí
  • féadfaidh sé go bhfoilseofar d’ainm ar liosta na mainnitheoirí cánach.

Is cosúil go mbeadh táillí íoctha agat leis an gcomhairleoir cheana féin chun an scéim a chur ar bun.

Fógra íocaíochta

Má chuireann na Coimisinéirí Ioncaim go rathúil i gcoinne idirbhearta os comhair na gCoimisinéirí Achomhairc, féadfaidh sé go n-eiseoidh muid fógra íocaíochta chugat. Féadfaidh sé nach n-eiseofar fógra íocaíochta chugat ach amháin má bhaineann ceann díobh seo leis an scéim:

  • má cuireadh go rathúil ina choinne ar bhonn gur idirbheart seachanta cánach a bhí ann faoin RGFS
  • má cuireadh go rathúil ina choinne faoi riail shonrach frithsheachanta (RGFS) sa liosta i Sceideal 33 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997
  • más rud é gur chóir gur sannadh Uimhir Idirbhirt air faoin gcóras Nochtaithe Éigeantaigh.

Féadann na Coimisinéirí Ioncaim fógraí íocaíochta a eisiúint chuig cáiníocóirí eile a ghlac páirt sa scéim chéanna nó i scéim den chineál céanna. 

Ar aghaidh: Córas Nochtaithe Éigeantaigh