Seachaint cánach

Córas Nochtaithe Éigeantaigh

Faoin gcóras Nochtaithe Éigeantaigh, leagtar dualgas ar thionscnóirí, ar lucht margaíochta agus ar úsáideoirí ‘idirbheart in-nochtaithe’ na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoin idirbheart. Is éard is idirbheart in-nochtaithe ann ná aon idirbheart a chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas uile, agus nach bhfuil eisiata go sonrach ag an reachtaíocht:

  • má fhéadann sé a bheith de thoradh air go bhfaighidh an duine buntáiste cánach
  • má tá, nó má táthar ag súil leis go mbeidh an buntáiste cánach ar cheann de phríomhshochair na scéime
  • má mheaitseálann an scéim aon cheann de na cuir síos shonraithe atá leagtha amach sa reachtaíocht.

Is iondúil gurb é tionscnóir na scéime a dhéanann nochtuithe éigeantacha. Sna cúinsí seo a leanas, áfach, ní mór d’úsáideoir na scéime an nochtadh a dhéanamh:

  • nuair atá an tionscnóir taobh amuigh d’Éirinn
  • nuair nach bhféadann an tionscnóir nochtadh a dhéanamh mar gheall ar phribhléid dhlíthiúil ghairmiúil
  • nuair nach bhfuil tionscnóir ann agus nuair is scéim é atá sonrach do ghrúpa ar leithligh, nó dá n-úsáid féin.

Ba chóir go gcuirfí sonraí na scéime san áireamh sa nochtadh, agus sonraí faoi aon duine a úsáidfidh é. Eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim uimhir idirbhirt atá sonrach don scéim sin. Níor chóir féachaint air seo mar na Coimisinéirí Ioncaim ag tabhairt ceadú don idirbheart. Níl ann ach cuid den phróiseas ina gcloíonn an tionscnóir lena ndualgais faoi chóras nochtuithe éigeantacha. I roinnt cásanna, féadfaidh muid a shonrú nach gá scéim a nochtadh.

Má ghlacann tú páirt in idirbheart in-nochtaithe, ní mór duit uimhir idirbhirt na scéime a chur ar cheann díobh seo:

Murar tugadh uimhir idirbhirt duit i ndáil le hidirbheart in-nochtaithe, ní mór duit é seo a chur in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim. Cuir gach eolas a iarrtar go réasúnach le go mbeidh muid in ann cinneadh a dhéanamh cé acu ar cheart nó nár cheart pionóis a ghearradh ar an tionscnóir.

Ní mór go dtabharfaí a dhóthain eolais le go bhfaighidh muid tuiscint ar an gcaoi a n-oibríonn an scéim. Ba chóir go n-aithneofaí ann chomh maith an dlí cánach Éireann cuí ar a mbraitheann an scéim. Má loiceann tú cloí leis na dualgais a leagtar amach faoin reachtaíocht ar nochtadh éigeantach, féadfaidh sé go ngearrfar pionós ort.

Ar aghaidh: Na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoi sheachaint cánach