Faoiseamh i leith Infheistíochta i dTrádálacha Corparáideacha

Sonraí teagmhála

Ba chóir iarratais ón gcomhlacht, nó fiosruithe maidir le hiarratas a chomhlánú, a thíolacadh ar líne tríd Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim nó moChúrsaí.

Rangaigh an fiosrú mar seo a leanas:

  • faoin réimse ‘Baineann m’Fhiosrú le’, roghnaigh ‘Faoiseamh i leith infheistíochta i dtrádálacha corparáideacha’ 
  • faoin réimse ‘Agus Níos Beaichte’, roghnaigh ‘An Dreasacht Fostaíochta agus Infheistíochta (DFI)’.

De rogha air sin, féadtar na hiarratais a sheoladh chuig:

Oifig na Coimisinéirí Ioncaim
An Brainse Dreasachtaí
An Foirgneamh Stampála
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2
D02 HW86.

Féadann na Coimisinéirí Ioncaim déileáil le fiosruithe níos simplí i leith Faoiseamh i leith infheistíochta i dtrádálacha corparáideacha ó chomhlachtaí ar an bhfón. Glaoigh ar (01) 858 9843 idir 9.30am agus 1.30pm, Luan go hAoine.