Scéim Tabhartas Carthanúil

Cén chaoi le bheith mar chomhlacht ceadaithe?

Más carthanas thú ar mian leat a bheith i do chomhlacht ceadaithe, ní mór duit:

 • cur isteach ar údarú
 • agus
 • díolúine chánach do charthanais a bheith agat ar feadh tréimhse dhá bhliain ar a laghad.

Ní mór an tuairisceán seo a thíolacadh trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) mar seo a leanas:

 • Mo Sheirbhísí
 • Seirbhísí Eile
 • Ríomh-Iarratais Carthanas agus Comhlachtaí Spóirt.

Ní mór an méid seo a leanas a cheangal le d’iarratas:

 • do chuid cuntas airgeadais is deireanaí lena n-airítear briseadh síos ar ioncam agus caiteachas
 • an tuarascáil bhliantúil is deireanaí, nó sonraí faoi na gníomhaíochtaí is déanaí a chuir an carthanas i gcrích.

Ba chóir do chuid cuntas airgeadais is deireanaí a bheith sínithe ag an mbeirt iontaobhaí más lú an t-ioncam bliantúil ná €100,000.

Ba chóir do chuid cuntas airgeadais is deireanaí a bheith iniúchta agus sínithe ag an iniúchóir más mó an t-ioncam bliantúil ná €100,000.

Beidh an t-údarú chun an Scéim Tabhartas Carthanúil a fheidhmiú bailí ar feadh tréimhse suas le cúig bliana. Féadtar iarratas a dhéanamh d’údarú a athnuachan trí (ROS).

Má tá do chomhlacht ar ceann díobh seo a leanas, beidh do chomhlacht ceadaithe go huathoibríoch.

 • institiúidí bunleibhéil, iar-bhunleibhéil agus tríú leibhéil a bhfuil cláir acu atá ceadaithe ag an Aire Oideachais agus Scileanna
 • institiúidí a sholáthraíonn cúrsaí atá deimhnithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (DCCÉ)
 • institiúidí atá ceadaithe ag an Aire Airgeadais le haghaidh Oideachais sna hEalaíona
 • eagraíochtaí a chuireann cearta daonna chun cinn mar atá sonraithe faoi Alt 209 den Acht Comhdhlúite Cánach, 1997.

 Chun an Scéim Tabhartas Carthanúil (STC) a fheidhmiú, ba chóir duit Foirm Cláraithe Cánach STC a chomhlánú agus a thíolacadh:

Ní gá Foirm Cláraithe Cánach STC a chomhlánú más scoil thú a bhfuil an méid seo aici:

 • uimhir rolla

agus

Beidh do scoil cláraithe go huathoibríoch agus féadann sí éilimh a thíolacadh faoin Scéim Tabhartas Carthanúil. 

Ar aghaidh: Céard is tabhartas cáilitheach ann?