Díolúine chánach do charthanais

Léargas ginearálta

Má dheonaíonn an tÚdarás Rialála Carthanas (ÚRC) stádas carthanais, féadtar iarratas a dhéanamh ansin ar Dhíolúine Chánach do Charthanais leis na Coimisinéirí Ioncaim. 

Ciallaíonn sé seo go bhféadfaidh sé go bhfuil tú díolmhaithe ón méid seo a leanas a íoc:

Má tá fostaithe ag do charthanas, beidh ort Cáin Ioncaim a íoc faoin gcóras ÍMAT. Féach an Treoir maidir le hÍoc Mar a Thuillir sa rannán Daoine a fhostú le haghaidh tuilleadh eolais.

Ní bhaineann an díolúine seo le Cáin Bhreisluacha (CBL). Féadfar tuilleadh eolais a fháil ar Carthanais agus CBL sa rannán CBL.

Tá eolas sna rannáin a leanas ar chur isteach ar dhíolúine, lena n-áirítear na coinníollacha is gá a chomhlíonadh.

Ar aghaidh: Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh ar dhíolúine chánach do charthanais