Díolúine chánach do charthanais

Léargas ginearálta

Féadtar cur isteach ar dhíolúine chánach do charthanais má tá stádas carthanais deonaithe ag an Údarás Rialála Carthanas (ÚRC) do do charthanas.

Ciallaíonn sé seo go bhféadfaidh sé go bhfuil tú díolmhaithe ón méid seo a leanas a íoc:

Má tá fostaithe ag do charthanas, beidh ort Cáin Ioncaim a íoc faoin gcóras ÍMAT. Féach an Treoir maidir le hÍoc Mar a Thuillir (ÍMAT) sa rannán Daoine a fhostú ar ár suíomh idirlín.

Níl díolúine ghinearálta ó CBL ann do charthanais. Tá roinnt faoiseamh sonrach ó CBL ann a fhéadfaidh a bheith i gceist le gníomhaíochtaí carthanúla. Tá tuilleadh eolais ar fáil sa treoir VAT and Charities

Féadtar leas a bhaint as an Scéim Cúitimh CBL chomh maith.

Ar aghaidh: Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh ar dhíolúine chánach do charthanais