Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá COVID-19 (SFSP)

Treoir d'fhostaithe ÍMAT a bhfuil a bhfostóirí ag baint leas as an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá (SFSP)

Ar an 24 Márta 2020, d’fhógair an rialtas bearta nua chun tacaíocht airgeadais a chur ar fáil d’oibrithe a bhfuil tionchar ag an ngéarchéim COVID-19 orthu. Mar chuid de na bearta seo, tá Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá COVID-19 á hoibriú ag na Coimisinéirí Ioncaim. Leis an scéim seo, cuireann sé ar chumas fostaithe, a bhfuil cur isteach diúltach suntasach ag an bpaindéim COVID-19 ar ghníomhaíochtaí gnó a bhfostóirí, tacaíochtaí a fháil go díreach óna bhfostóir. Cinntítear chomh maith go gcoinníonn d’fhostóirí ar a gcuid leabhar thú le linn na paindéime ionas gur féidir le hoibríochtaí an ghnó dul ar ais mar a bhí nuair a thagann deireadh leis an ngéirchéim.

Tá an scéim fóirdheontais á feidhmiú ag fostóirí trína gcóras párolla, agus dá réir cinntítear go bhfaighidh tú an íocaíocht fóirdheontais in éineacht le haon íocaíochtaí eile déanta ag d’fhostóir.

Ní gá duit aon rud a dhéanamh chun úsáid a bhaint as an scéim fóirdheontais. Is faoi d’fhostóir atá sé clárú don scéim leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Iarrtar ar d’fhostóir de réir dlí an ghné fhóirdheontais a chur in iúl duit ar leithligh ar do dhuillín phá mar íocaíocht ar a dtugtar 'GovCov19 WageSub’.

Íocaíochtaí Comhlána Breise ón bhFostóir

Féadfaidh sé go ndéanfaidh d’fhostóir íocaíochtaí breise leat (ar a dtugtar íocaíochtaí breisithe) chun cur leis an íocaíocht fóirdheontais atá á déanamh. Tá an tsuim bhreisithe faoi réir teorainneacha áirithe. Go háirithe, ní fhéadann an fóirdheontas agus an íocaíocht bhreisithe ó d’fhostóir in éineacht a bheith níos mó ná 100% de do ghnáth-ghlanphá seachtainiúil (ar a dtugtar Meán-Ghlanphá Seachtainiúil nó MGPS).

Rátaí Fóirdheontais

Tá suim an fhóirdheontais a íoctar le d’fhostóir bunaithe ar an MGPS a fuair tú sula ndeachaigh géarchéim na paindéime i bhfeidhm ar ghnó d’fhostóra. Ríomhann na Coimisinéirí Ioncaim an meán seo ag úsáid na sonraí pá agus cánach a thuairiscigh d’fhostóir le haghaidh mhí Eanáir agus Feabhra 2020.

Ag baint úsáid as do MGPS, féach thíos na rátaí fóirdheontais atá i bhfeidhm anois:
Má thuill tú an méid thíos ar an meán (MGPS)Gheobhaidh tú fóirdheontas den mhéid thíos

Níos lú ná nó cothrom le €412 sa tseachtain

85% den MGPS suas le huasmhéid €350 sa tseachtain

Níos mó ná €412, agus suas le €500 sa tseachtain

Cothromráta suas le €350 sa tseachtain

Níos mó ná €500 agus suas le €586 sa tseachtain

70% den MGPS, faoi réir uasteorainn €410 sa tseachtain

Níos mó ná €586 agus suas le €960 sa tseachtain

Socraíochtaí nua cisealaithe faoi réir uasteorainn €350 sa tseachtain

Níos mó ná €960 sa tseachtain

Má tá do phá chomhlán reatha níos lú ná €960 sa tseachtain, féadfaidh sé go gcuirfear socruithe nua fóirdheontais um barrchaolú le huasmhéid €350 sa tseachtain i bhfeidhm

*Beidh barrchaolú nó srianadh ar an bhfóirdheontas i gceist i ngach cás, (ach amháin i gcásanna nach mó an MGPS ná €412) agus nuair is mó ná MGPS an fhostaí an pá comhlán breise íoctha ag an bhfostóir agus a thuairiscítear ar a dtíolacadh párolla, móide suim an fhóirdheontais pá.

Socruithe um barrchaolú

Sa chas go bhfuil do MGPS níos mó ná €586 sa tseachtain ach nach raibh sé níos mó ná €960 sa tseachtain, ní bheidh an fóirdheontas sealadach pá níos mó ná €350 sa tseachtain, agus ríomhfar é de bhun tagartha don tuarastal comhlán íoctha ag d’fhostóir agus a éifeacht ar do mheán-ghlanphá seachtainiúil mar seo a leanas:

  • Beidh fóirdheontas suas le €350 iníoctha má tá do MGPS níos mó ná €586 agus go n-íocann d’fhostóir tuarastal comhlán dóthanach arb ionann é agus suim suas le 60% de do thuilleamh glan seachtainiúil.
  • Beidh fóirdheontas suas le €205 iníoctha nuair is mó do MGPS ná €586 agus nuair a íocann d’fhostóir tuarastal comhlán dóthanach arb ionann é agus suim atá níos mó ná 60% ach nach bhfuil níos mó ná 80% de ghlan-tuilleamh seachtainiúil an fhostaí.
  • Ní bheidh aon fhóirdheontas iníoctha leat sa chás go bhfuil do MGPS níos mó ná €586 agus nuair a íocann d’fhostóir tuarastal comhlán dóthanach arb ionann é agus suim atá níos mó ná 80% de ghlan-tuilleamh seachtainiúil an fhostaí.

Tá an fóirdheontais pá ar fáil chun tacaíocht a thabhairt duit freisin má tá do MGPS níos mó ná €960, agus go bhfuil do phá chomhlán reatha níos lú ná €960 in aghaidh na seachtaine. Sa chás gurb ionann do phá comhlán reatha, mar a tuairiscíodh sa tíolacadh párolla, agus na suimeanna seo:

  • suim nach mó ná 60% den MGPS, tá fóirdheontas suas le €350 sa tseachtain i gceist
  • suim níos mó ná 60% ach nach mó ná 80% den MGPS, tá fóirdheontas €205 sa tseachtain i gceist
  • níos mó ná 80% den MGPS, níl aon fhóirdheontas i gceist. Sna cásanna seo, is é an íocaíocht chomhlán breise uasta a fhéadann fostóir a dhéanamh chun an fóirdheontas iomlán a fháil ná an difríocht idir €960 agus uasmhéid d’fhóirdheontais sheachtainiúil pá.

Barrchaolú ar an bhFóirdheontas

Beidh barrchaolú (nó laghdú) ar an bhfóirdheontas i bhfeidhm i ngach cás inar mó ná an MGPS an pá comhlán íoctha ag d’fhostóir móide suim an fhóirdheontais. Ríomhtar é seo tríd an bpá chomhlán a íocann d’fhostóir a bhaint ón MGPS agus cinntíonn sé nach bhfuil tú níos fearr as faoin Scéim ná raibh do ghnáthshocruithe pá i bhfeidhm. An t-aon eisceacht ón mbarrchaolú ná nuair is mian le d’fhostóir ranníocaíocht a íoc leat, agus nuair nach sáraíonn sé €350 sa tseachtain nuair a chuirtear leis an bhfóirdheontas pá don fhostaí é. I gcásanna den chineál sin, ní dhéantar barrchaolú ar an bhfóirdheontas sealadach pá.

Treoir

D’fhoilsigh na Coimisinéirí Ioncaim sraith Frequently Asked Questions for Employees (V6) a bhfuil a bhfostóirí ag baint leas as an SFSP.

Mar sin féin, má theastaíonn soiléiriú breise, féadann fostaithe teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim trí fhiosrú a chur isteach ar líne trí M’Fhiosruithe, ar moChúrsaí.

Ar aghaidh: Fostóirí ar mian leo aisíocaíocht suimeanna faoin SFSP a dhéanamh