Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá (SFSP)

Dliteanas cánach SFSP a íocann d'fhostóir

Féadfaidh sé gur mian le d’fhostóir do dhliteanais cánach le haghaidh 2020 a íoc ar do shon. Baineann sé seo le dliteanais Cánach Ioncaim agus Muirir Sóisialach Uilíoch (MSU) a thagann aníos de bharr íocaíochtaí SFSP.

Ní mór do d’fhostóir teagmháil dhíreach a dhéanamh leat agus modh íocaíochta chun na dliteanais chánach a íoc a aontú.

In Eanáir 2021, chuir na Coimisinéirí Ioncaim Réamhráiteas Deireadh Bliana le haghaidh 2020 ar fáil in moChúrsaí. Feicfidh tú an bhfuil gearríocaíocht Cánach Ioncaim nó MSU tagtha chun cinn de bharr na híocaíochtaí SFSP a fuair tú.

Cén chaoi a fhéadann d’fhostóir do dhliteanais cánach a íoc?

Chun do dhliteanais cánach a íoc mar a thaispeántar i do Réamhráiteas Deireadh Bliana mar gheall ar na híocaíochtaí TWSS, féadann d’fhostóir:

  • do dhliteanas cánach a íoc go díreach leis na Coimisinéirí Ioncaim
  • cistí a chur ar fáil duit go díreach ionas gur féidir leat íoc trí moChúrsaí.

Nuair a íoctar an dliteanas cánach, déanfar do Réamhráiteas Deireadh Bliana a athríomh chun é seo a léiriú. Ní mór duit ansin do Thuairisceán Cánach Ioncaim le haghaidh 2020 a chomhlánú. Nuair a bheidh sé seo comhlánaithe, gheobhaidh tú Ráiteas Dliteanais ar a léireofar aon ró-íocaíochtaí nó gearríocaíochtaí cánach.

Tabhair do d’aire

Ar dtús, bhí an áis seo teoranta d’íocaíochtaí déanta ag fostaí thar ceann a bhfostaithe suas le deireadh mhí an Mheithimh 2021. Tá síneadh curtha leis go dtí deireadh Mheán Fómhair 2021.

Doiciméid agus taifid

Ní mór duit cóipeanna d’aon doiciméad agus taifead a chlúdaíonn d’idirghníomhú le d’fhostaithe i ndáil leis na socraíochtaí seo a choinneáil.

Sochar comhchineáil

Ní fheidhmeoidh na Coimisinéirí Ioncaim rialacha an tSochair Comhchineáil ar na híocaíochtaí seo a dhéanann d’fhostóir ar do shon.

Soiléirithe breise

Tá feidhm ag lamháltas Sochar Comhchineáil freisin nuair a íocann d’fhostóir do dhliteanais cánach agus MSU a bhaineann le SFSP nuair atá an méid seo a leanas i gceist:

  • is cáiníocóir féinmheasúnaithe tú
  • i gcásanna de measúnú comhpháirteach, má tá do chéile féinmheasúnaithe.

Tá feidhm ag lamháltas Sochar Comhchineáil freisin nuair a íocann d’fhostóir an dliteanais cánach agus MSU a bhaineann le SFSP nuair atá an méid seo a leanas i gceist:

  • is stiúrthóir dílseánaigh sa chuideachta thú
  • agus
  • foráiltear go n-íocann an fostóir na dliteanais a bhaineann le SFSP do gach fostaí sa chuideachta.

Chuir na Coimisinéirí Ioncaim in iúl roimhe seo go féadfaidh sé nach bhfuair fostaithe áirithe a dteidlíocht iomlán faoin SFSP agus go bhfuil íocaíochtaí breise dlite dóibh. Tugtar aisíocaíochtaí Fóirdheontas Pá Shealadaigh Dhírigh (FPSD) ar na híocaíochtaí seo.  Le haghaidh tuilleadh eolas féach an preasráiteas Deimhniú tugtha ag na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil an ‘chéim oibriúcháin’ den SFSP i bhfeidhm anois.

Má faigheann tú aisíocaíocht FPSD, déanfar an suim seo a fhritháireamh i gcoinne do dhliteanais SFSP.  Is é an t-iarmhéid a bhíonn mar thoradh ar seo, ar do Réamhráiteas Deireadh Bliana, an ghlansuim atá dlite do na Coimisinéirí Ioncaim. Seo an suim a d’fhéadfadh gur mhian le d’fhostóir a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim thar do cheann.  

Tá na Coimisinéirí Ioncaim ag súil go dtabharfar chun críche ríomh na suimeanna FPSD atá dlite ag deireadh mhí an Mheithimh 2021.

Ní fhéadann na Coimisinéirí Ioncaim an suim chánach ioncaim agus MSU iarbhír atá dlite de bharr íocaíochtaí SFSP a sholáthar duit. Tá an suim iníoctha uathúil do gach fostaí.

Tá rannpháirtíocht idir tú féin agus d’fhostóir riachtanach chun suim na ndliteanas SFSP a bhfuil d’fhostóir chun íoc a chomhaontú le d’fhostóir. Cabhróidh do Ráiteas Dliteanais leis na dliteanais a bhaineann leis na híocaíochtaí SFSP a fhaightear a chinneadh. 

Mura socraíonn an íocaíocht a dhéanann d’fhostóir do chuid fiachais ina iomláine, do dhaoine a íocann a gcáin tríd an gcóras ÍMAT, baileofar an t-iarmhéid iníoctha trí do chreidmheasanna cánach a laghdú thar 4 bliana, ag tosú i mí Eanáir 2022.

Dliteanais a bhailiú do cháiníocóirí féinmheasúnaithe agus stiúrthóirí dílseánaigh

Níl tú incháilithe go mbaileoidh na Coimisinéirí Ioncaim do dhliteanais SFSP trí do chreidmheasanna cánach a laghdú thar 4 bliana:

  • más cáiníocóir féinmheasúnaithe tú
  • más Stiúrthóirí Dílseánaigh tú.

Tá feidhm leis seo freisin i gcásanna atá faoi mheasúnú comhpháirteach ina bhfuil do chéile féinmheasúnaithe nó ina stiúrthóir dílseánaigh.

Tá rochtain ag cáiníocóirí féinmheasúnaithe agus stiúrthóirí dílseánaigh ar stórasú fiachais. Mura bhfuil tú incháilithe le haghaidh stórasú fiachais déan teagmháil leis an tArd-Bhailitheoir chun roghanna íocaíochta a phlé.