Lascainí d'fhoirne

Féadtar lascaine a thabhairt do d’fhostaí ar earraí nó seirbhísí a tháirgtear nó a dhíoltar i do ghnó. Ní sochar comhchineáil incháinithe é seo sa chás:

  • gurb ionann nó gur mó an tsuim a íocann d’fhostaí ná an costas a thabhaíonn tú chun an rud a chur ar fáil dóibh
  • nach bhféadtar na hearraí a thiontú isteach ina n-airgead go héasca (nach bhfuil d’fhostaí in ann an t-earra a dhíol go héasca).

Praghas faoi na costais fála nó táirgeachta

Éiríonn sochar comhchineáil incháinithe aníos sa chás go dtugann tú rud ar lascaine do d’fhostaí agus go bhfuil an dá rud seo a leanas i gceist:

  • go n-íocann d’fhostaí suim atá níos lú ná na costais a thabhaíonn tú chun an rud a chur ar fáil dóibh
  • nach bhfuil d’fhostaí in ann an rud a dhíol go héasca.

Sna cásanna seo, is sochar incháinithe é an difríocht idir do chostais agus an praghas a íocann d’fhostaí. Tá d'fhostaí inmhuirir i leith an tsochair faoin gcóras Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) maidir le:

Cásanna ina bhféadtar na hearraí a thiontú isteach ina n-airgead

Éiríonn sochar incháinithe aníos sa chás go bhfaigheann d’fhostaí rud ar lascaine uait atá siad in ann a dhíol go héasca.

Sna cásanna seo, is sochar incháinithe é an difríocht idir luach an earra agus an praghas a íocann d’fhostaí. Ba chóir ÍMAT, ÁSPC agus MSU a chur i bhfeidhm ar an sochar.

Dearbháin inmheánacha nó nótaí lascaine

Féadtar scéim a oibriú chun dearbháin inmheánacha nó nótaí lascaine a chur ar fáil:

  • atá bunaithe ar cheannacháin roimhe seo
  • a fhéadtar a úsáid in aghaidh ceannacháin amach anseo.

Is sochar comhchineáil incháinithe é seo. Ní mór d’fhostaithe ÍMAT, ÁSPC agus MSU á íoc ar luach an dearbháin.

Mura soláthraíonn tú ach dearbhán amháin nó dhá cheann sa bhliain, d'fhéadfadh feidhm a bheith ag an Díolúine i leith Sochar Beag.