Úsáid phríobháideach feithiclí curtha ar fáil ag an bhfostóir

Cén chaoi le luach an tsochair a ríomh

Is gá duit ‘coibhéis airgid’ úsáid phríobháideach do fhostaí as an bhfeithicil atá curtha ar fáil ag an bhfostóir a ríomh. Is é seo an méid a chuirfidh tú le pá d’fhostaí.

Céatadán de Luach ar an Margadh Bunaidh (LMB) an chairr ab ea an choibhéis airgid i gcás na mblianta suas go 2022. Bhí an céatadán bunaithe ar an méid míleáiste chun críocha gnó. Féadtar an choibhéis airgid a laghdú má chuireann d’fhostaí airgead i dtreo chostais reatha an chairr.

Ón 1 Eanáir 2023, beidh feidhm ag réimeas nua Sochar Comhchineáil atá bunaithe ar CO2 do charranna atá curtha ar fáil ag an bfhostóir. Socraítear an tsuim incháinithe mar Shochar Comhchineáil de réir LMO an chairr, na ciliméadair ghnó bhliantúla a tiomáineadh agus bandaí bunaithe ar na hastaíochtaí CO2. Laghdaítear líon na mbannaí míleáiste ó chúig bhanna go ceithre bhanna.

I gcás 2023 agus 2024, is féidir laghdú €10,000 a chur i bhfeidhm ar LMO carranna i gcatagóirí A, B, C agus D. Níl an laghdú infheidhme maidir le carranna i gcatagóir E.

Tá an laghdú €10,000 ar an LMO sa bhreis ar an bhfaoiseamh reatha €35,000 d'fheithiclí leictreacha le haghaidh 2023 agus 2024.

I gcás 2023 agus 2024, tá an teorainn íosta sa bhanda míleáiste is airde laghdaithe le 4,000 km go 48,001 km.

An LMO a ríomh

Is é an LMO costas an chairr, in Éirinn, agus na cánacha agus dleachtanna Éireannach san áireamh ann, sular cláraíodh é den chéad uair. De ghnáth, is é seo liostphraghas na feithicle ag tráth an chéad chlárúcháin lena n-áirítear:

Tá an LMO le húsáid, fiú má cheannaigh tú an carr mar charr athláimhe.

Sampla 1

Cheannaigh tú, nó thóg tú, carr athláimhe ar léas a raibh luach bunaidh €25,000 air. Bhí CCF agus CBL san áireamh sa luach €25,000.

Ní mór an sochar incháinithe don bhliain a bheith ríofa ar an gcostas €25,000.

LMO carranna iompórtáilte

Má d’iompórtáil tú an carr, ba chóir neamhaird a thabhairt ar aon chánacha agus dleachtanna eachtracha infheidhme.

Sampla 2

D’iompórtáil tú carr ó áit thar lear ar 1 Samhain a cláraíodh den chéad uair i dtír eachtrach ar 1 Iúil. Bhí luach €27,000 ar an gcarr sa tír eachtrach ar 1 Iúil (gach cáin agus dleacht eachtrach san áireamh ann).

Ar 1 Iúil, bhí luach €25,000 in Éirinn ar an gcarr (gach cáin agus dleacht Éireannach san áireamh). Bhí luach €20,000 ar an gcarr in Éirinn ar 1 Samhain (gach cáin agus dleacht Éireannach san áireamh ann).

An LMO ná €25,000.

An tionchar ag lascaine cheannaigh ar LMO

Má fuair tú lascaine nuair a cheannaigh tú an fheithicil, féadtar an LMO a laghdú chun go dtiocfadh sé leis an lascaine a fuarthas. An uas-lascaine ná an tsuim a gheobhadh gnáthchustaiméir nuair a bheadh carr amháin á cheannach ó chomhlacht díoltóireachta. Is gnách nach sáraíonn an tsuim seo 10%.

Féadfaidh sé go bhfuil lascaine níos airde ar fáil duit nuair a fhéadann tú a chruthú go mbeadh siad ar fáil do ghnáthchustaiméir miondíola. I gcásanna amhrais, féadtar an leibhéal lascaine infheidhme a aontú le d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim roimh ré.

Sampla 3

Cheannaigh tú flít feithiclí ar chostas €25,000 an ceann (CCF agus CBL san áireamh). Tugtar lascaine 15% duit.

Is gnách nach sáraíonn lascainí ar dhíolacháin singile miondíola ar na feithiclí seo 10%.

Ríomhtar an LMO mar €25,000 x 90% = €22,500.

Cén chaoi a ríomhtar an choibhéis airgid

I gcás 2023 agus 2024, chun úsáid choibhéiseach airgid cairr curtha ar fáil ag fostóir i gcatagóirí A, B, C agus D a ríomh is gá:

  • €10,000 a asbhaint ón LMO
  • agus
  • ansin méadaigh faoin gcéatadán catagóire feithicle infheidhme.

I gcás na mblianta suas go 2022 déan tagairt don Treoirleabhar Cánach agus Dleachta. Part 05-01-01b.

Chun an céatadán infheidhme a chinneadh is gá:

  • catagóir d'fheithicil a bhunú bunaithe ar an méid CO2 g/km a tháirgeann an fheithicil ó Thábla B thíos
  • agus
  • déan comparáid idir an míleáiste gnó bliantúil a taistealaíodh don bhliain chun an céatadán infheidhme ó Thábla A thíos a chinneadh.

Tábla B

Catagóir Feithicle

Astaíochtaí CO2 (CO2 g/km)

A

 0g/km suas le 59g/km agus an méid sin san áireamh

B

 Os cionn 59g/km agus suas le 99g/km agus an méid sin san áireamh

c

 Os cionn 99g/km agus suas le 139g/km agus an méid sin san áireamh

L

 Os cionn 139g/km agus suas le 179g/km agus an méid sin san áireamh

E

 Suas le 179g/km

Tábla A

Míleáiste Gnó

Céatadán infheidhme in aghaidh na gCatagóirí feithiclí

íosteorainn (ciliméadair (km)

uasteorainn (ciliméadair (km)

Catagóir feithicle A

Catagóir feithicle B

Catagóir feithicle C

Catagóir feithicle D

 Catagóir feithicle E

 0

26,000

22.5%

26.25%

30%

33.75%

37.5%

 26,001

39,000

18%

21%

24%

27%

30%

 39,001

48,000

13.5%

15.75%

18%

20.25%

22.5%

 48,001

 Agus níos mó ná

9%

10.5%

12%

13.5%

15%

*Baineann sé leis an mbliain mheasúnaithe 2023 agus 2024 amháin.

Ba chóir pá barúlach a athbhreithniú go rialta, go ráithiúil ar a laghad, le cinntiú go bhfuil na híocaíochtaí a thuairiscítear do na Coimisinéirí Ioncaim chomh cruinn agus is féidir.

Féadtar an choibhéis airgid a laghdú má chuireann d’fhostaí airgead i dtreo chostais reatha an chairr.

Sampla 4

Tá úsáid cairr curtha ar fáil ag an bhfostóir ag d’fhostaí a bhfuil €30,000 mar LMO air. Is iad na hastaíochtaí C02 ná 105g/km agus is é 22,000 ciliméadar an taisteal gnó bliantúil.

I 2023, ní iarrtar ar d'fhostaí íoc i leith chostas an chairr, ná i leith chaiteachas oibriúcháin an chairr. Léiríonn Tábla B gur feithicil de Chatagóir C é seo. Tugann Tábla A dá aire gurb é 30% an céatadán infheidhme.

Deimhnítear gurb é an choibhéis airgid (pá barúlach) ná €20,000 (€30,000 - €10,000) x 30% = €6,000. Ba chóir an pá barúlach €6,000 (115.38 sa tseachtain nó €500 sa mhí) a chur lena bpá nó tuarastal incháinithe. Ní mór duit Íoc Cáin Ioncaim, Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a ríomh ar an tsuim iomlán.

Sampla 5

I 2024, tá úsáid cairr curtha ar fáil ag an bhfostóir ag d’fhostaí a bhfuil €50,000 mar LMO air. Is iad na hastaíochtaí C02 195g / km agus is é 24,000 ciliméadar an taisteal gnó bliantúil.

Ní iarrtar ar an bhfostaí íoc i leith chostas an chairr, ná i leith chaiteachas oibriúcháin an chairr. Léiríonn Tábla B gur feithicil de Chatagóir E é seo. Tugann Tábla A dá aire gurb é 37.5% an céatadán infheidhme.

An LMO ná €50,000. Deimhnítear gurb é an choibhéis airgid (pá barúlach) ná €50,000 x 37.5 % = €18,750. Níl aon laghdú breise de €10,000 san LMO do charr chatagóir E.

Ba chóir an pá barúlach €18,750 (€360.57 sa tseachtain nó €1,562.50 sa mhí) a chur lena bpá nó lena dtuarastal incháinithe. Ní mór duit Cáin Ioncaim, ÁSPC agus MSU a ríomh ar an tsuim iomlán.

Féadfaidh sé nach bhfuil doiciméid ag d’fhostaí a chruthaíonn líon na gciliméadar a tiomáineadh ar bhonn gnó nó príobháideach i mbliain áirithe. Sa chás seo, féadfaidh sé go nglacann tú le 8,000km mar chiliméadair phríobháideacha.

Ranníocaíochtaí an fhostaí i dtreo an chostais

Féadann d’fhostaí íoc i dtreo chostais reatha nó usáid an chairr. Féadtar an tsuim a íocann siad a asbhaint ón gcoibhéis airgid. Ní fhéadtar an laghdú a fheidhmiú ach amháin más go díreach leatsa a íocann d’fhostaí an méid.

Ranníocaíocht an fhostaí i dtreo an carr a cheannach

Féadann d’fhostaí ranníocaíocht cnapshuime a dhéanamh i leith carr curtha ar fáil ag an bhfostóir a cheannach. Laghdaíonn an tsuim a ranníocadh an choibhéis airgid sa chéad bhliain.

Ar aghaidh: Fostaithe le líon íseal ciliméadar gnó