Nuair a chuirtear deireadh le fostaíocht

Nuair a théann fostaí ar scor

Má théann d’fhostaí ar scor níor chóir na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas go bhfuil an fostaíocht sin scortha má: 

  • tá tú ag íoc pinsean leo
  • agus
  • tá an uimhir chláraithe céanna agat le haghaidh fostaithe reatha agus fostaithe ar phinsean.

Ba chóir an pinsean a áireamh ar an chéad tíolactha párolla eile, agus ní mór leanúint ag asbhaint nó ag aisíoc na cánach agus an Mhuirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU). Féadfaidh athrú a bheith ar an aicme den Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) a úsáidtear.

Féadfaidh d’fhostaí dul ar scor ar phinsean:

  • a d’íoc tusa, ach le huimhir chláraithe ar leithligh
  • a d’íoc ciste iontaobhais nó cuideachta árachais saoil.

Sa chás seo, ní mór duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas agus an dáta scoir a chur san áireamh ar an tíolacadh párolla mar is gnáth nuair a fhágann d’fhostaí. 

Féadann d’fhostaí dul ar scor ag aois nuair a d’fhéadfaidís a bheith i dteideal Sochar Cuardaitheora Poist a éileamh ón An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS). Má tharlaíonn sé sin, ba chóir duit litir a thabhairt do d’fhostaí leis an bhfaisnéis a thabharfá de ghnáth ar an tíolacadh párolla deiridh. Féadann d’fhostaí an litir sin a thabhairt dá oifig leasa shóisialaigh.

Féadfaidh sé go roghnaíonn tú íocaíocht cnapshuime a íoc le fostaí atá ag dul ar scor nó atá ag fágáil na hoibre. Tá íocaíochtaí cnapshuime ar iomarcaíocht nó ar scor incháilithe le haghaidh cóireáil cánach speisialta agus féadfaidh sé go mbeidh siad díolmhaithe go hiomlán, nó go páirteach, ó Cháin Ioncaim, ÁSPC agus MSU.

Ar aghaidh: Nuair a aistríonn fostaí chuig brainse eile