Scéim Cabhair le Ceannach (CLC)

Cén chaoi a gcuirtear isteach ar an scéim CLC?

Tá trí chéim i gceist leis an bpróiseas ar líne:

 • céim an iarratais
 • céim an éilimh
 • agus
 • céim fíorúcháin.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi gach céim den phróiseas iarratais, féach na céimeanna thíos agus an Help to Buy - Summary Guide for Applicants.

Céim an iarratais

Sula dtosnaíonn tú d’iarratas, bí cinnte go bhfuil tú comhlíontach ó thaobh cánach de agus nuair is cuí, go bhfuil imréiteach cánach i bhfeidhm agat.

Féadtar úsáid a bhaint as moChúrsaíSeirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun iarratas a dhéanamh ar an scéim CLC. 

Mar chuid den phróiseas iarratais, ní mór duit:

 • Deimhnigh an bhfuil iarratas á dhéanamh agat mar dhuine aonair nó mar chuid de ghrúpa.
 • Comhlánaigh an dearbhú.
 • agus
 • Roghnaigh na blianta is mian leat a úsáid le haghaidh aisíocaíochta.

Tabhair do d'aire

Ní mór duit iarratas a dhéanamh mar ghrúpa má tá dhá ainm nó níos mó ar an morgáiste. Ní áirítear ráthóir leis seo. Ní gá don ráthóir a bheith ina cheannaitheoir céaduaire.

Má tá tú comhlíontach ó thaobh cánach de, tabharfar d'iarratas ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile, agus tabharfar an méid seo a leanas duit:

 • Uimhir Iarratais
 • Cód Rochtana (a eisítear trí m’Fhiosruithe).
 • an tsuim uasta fhéideartha a fhéadtar a éileamh
 • agus
 • An dáta a rachaidh an t-iarratas in éag mura dtíolactar éileamh bailí.

Coinnigh na huimhreacha seo sábháilte ós rud é go bhféadfadh go mbeidh ort iad a chur ar fáil d’iasachtóir nó do chonraitheoir nó dlíodóir ag céim fíorúcháin.

Tabhair do d'aire

Fiú go bhfuil d'iarratas tugtha ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile, ní mór go bhfuil gach ceann de na coinníollacha den scéim CLC comhlíonta chun ceadú a fháil ar an éileamh.

Ní mór go bhfuil éileamh bailí déanta sula rachaidh an iarratas in éag nó ní mór duit d’iarratas a dhéanamh arís. Rachaidh iarratais a bhí déanta idir:

 • 1 Eanáir agus 30 Meán Fómhair in éag go huathoibríoch ar an 31 Nollaig an bhliain céanna
 • agus
 • 1 Deireadh Fómhair agus 31 Nollaig in éag go huathoibríoch ar an 31 Márta an bhliain ina dhiaidh.

Féadfar iasachtóirí agus conraitheoirí úsáid a bhaint as Uirlis um Iarratas ar Mhorgáiste na gCoimisinéirí Ioncaim chun acmhainneacht d’uas-aisíocaíocht CLC a sheiceáil.

Céim an éilimh

Féadtar an éileamh a dhéanamh ag baint úsáid as ROSmoChúrsaí nuair atá d’iarratas faofa, agus go bhfuil na coinníollacha eile comhlíonta.

Céim 1

Má tá tú ag ceannach maoin nua, uaslódáil:

 • fianaise ar do mhorgáiste (litir tairisceana iasachta agus foirm ghlactha sínithe)
 • cóip den chonradh ceannaigh, sínithe agus dátaithe ag an díoltóir agus na ceannaitheoirí go léir
 • agus
 • cóip den Chomhaontú Ceannaithe Teaghais Inacmhainne más iarratasóir ar Cheannach Inacmhainne na nÚdarás Áitiúil (LAAP) thú a cheannaíonn tar éis an 11 Deireadh Fómhair 2023.

Má tá tú ag féin-tógáil, uaslódáil:

 • fianaise ar do mhorgáiste  (litir tairisceana iasachta agus foirm ghlactha sínithe)
 • cruthúnas ar íostarraingt an chéad sciar den mhorgáiste
 • agus
 • cóip den tuairisc luachála ó d’iasachtóir.

Céim 2

Ní mór duit sonraí a dheimhniú i dtaca le:

 • maoin
 • luach an cheannaigh (má tá maoin á ceannach agat) nó luach faofa (más féin-tógáil atá tú)
 • leis an dáta críochnaithe
 • leis an morgáiste
 • cothromas comhroinnte, más cuí
 • agus
 • éarlais

Má tá iarratas á dhéanamh agat le daoine eile, beidh ort chomh maith sciar na haisíocaíochta do gach duine acu a dheimhniú.

Más féin-tógáil atá ar bun agat, beidh ort BIC agus IBAN an chuntais bainc ábhartha le do soláthraí morgáiste a chur ar fáil.

Ón uair a bheidh d’éileamh tíolactha agat, cuirfear Uimhir Thagartha an Éilimh ar fáil duit.

Má chuireann tú eolas mícheart ar d’iarratas nó éileamh, ní mór duit é a cealú. Féadtar ansin iarratas nó éileamh nua a dhéanamh roimh dul ar aghaidh chuig an céim eile.

Céim fíorúcháin

Sula bhfaighidh tú aon aisíocaíocht, ní mór do na daoine seo a leanas an t-eolas a chuireann tú ar fáil a fhíorú:

 • conraitheoir cáilitheach, má tá maoin á ceannach agat
 • do dlíodóir, más féin-tógáil atá tú.

Nuair atá d’éileamh déanta agat, ba chóir duit do fhíoraitheoir incháilithe a chur ar an eolas agus an méid seo a leanas a thabhairt dóibh:

 • Uimhir Thagartha an Éilimh (eisithe tar éis céim an éilimh)
 • agus
 • Cód Rochtana (eisithe nuair a faomhfar d’iarratas).

Tá teorainn 10% ar an aisíocaíocht a gheobhaidh tú (5% faoin bunscéim CLC) don:

 • luach an cheannaigh
 • luach faofa.

Ciallaíonn sé seo go bhfuil sé difriúil ó uasmhéid an faoiseamh a moladh duit ag céim an iarratais.

Ar aghaidh: Eolas d'iarratasóirí, institiúidí iasachta, dlíodóirí agus conraitheoirí