An Dreasacht um Chabhair le Ceannach (CLC)

Eolas d'iarratasóirí, institiúidí iasachta, dlíodóirí agus conraitheoirí

Iarratasóirí

Tá trí chineál iarratasóirí ann a fhéadann cur isteach ar an dreasacht um Chabhair le Ceannach (CLC):

 • iarratasóirí siarghabhálacha
 • iarratasóirí ar ceannaitheoirí céaduaire iad
 • iarratasóirí ar fhéintógálaithe céaduaire iad.

Féach an Treoir Achomair d’Iarratasóirí le haghaidh tuilleadh eolais ar an bpróiseas seo.

Institiúidí iasachta

Leis an gcód iarratais agus an uimhir rochtana, féadfaidh iasachtóir an t-uasfaoiseamh atá ar fáil d’iarratasóir CLC a dheimhniú. Ba chóir d’iarratasóirí na sonraí seo a thabhairt dá n-iasachtóir.

Féadfaidh sé go dtiocfaidh athrú ar an aisíocaíocht CLC ón uair a dheimhnítear praghas ceannaigh na maoine.

Féach an Summary Guide for lending institutions le haghaidh tuilleadh eolais ar an bpróiseas seo.

Dlíodóirí

Má tá teach á fhéintógáil ag iarratasóir CLC, ní mór do dhlíodóir an iarratasóra an t-éileamh a fhíorú. Ní mór do dhlíodóirí ar an gcéad dul síos iarratas a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim le bheith mar dhlíodóir cláraithe le haghaidh na dreasachta CLC.

Le bheith mar dhlíodóir cláraithe chun éilimh CLC a fhíorú le haghaidh féintógála, ní mór do dhlíodóirí foirm HTB2 a thíolacadh trí M’Fhiosruithe in ROS. Ba chóir é seo a thíolacadh leis an gcatagóir ‘Scéim Cabhair le Ceannach – Faomhadh Dlíodóra’ in M’Fhiosruithe.

Féach an Treoir Achomair do Dhlíodóirí le haghaidh tuilleadh eolais ar an bpróiseas seo.

Conraitheoirí

Aon chonraitheoirí ar mian leo an dreasacht CLC a oibriú, ní mór dóibh an méid seo a leanas a chur ar fáil do na Coimisinéirí Ioncaim:

 • fianaise go bhfuil siad comhlíontach ó thaobh na cánach de. Ciallaíonn sé seo nach mór rátáil náid nó 20% a bheith acu don Cháin Conarthaí Iomchuí (CCI)
 • a gcuid sonraí clárúcháin Cánach Breisluacha (CBL)
 • fianaise go bhfuil Deimhniú Imréitigh Cánach suas chun dáta acu
 • sonraí na maoine cáilitheacha atá á dtairiscint, nó atá beartaithe le tairiscint, le haghaidh díola le linn an ama atá an dreasacht ar fáil
 • sonraí an cheada phleanála do na maoine atá beartaithe acu a thógáil le linn an ama atá an dreasacht ar fáil
 • sonraí na saorsheilbhe, an eastáit léasachta nó an leasa sa talamh a bhfuil na maoine cáilitheacha á dtógáil air, nó le tógáil air
 • aon eolas ábhartha eile a dteastaíonn ó na Coimisinéirí Ioncaim chun a n-iarratas a mheas.

Chun bheith cláraithe mar ‘chonraitheoir cáilitheach’ le haghaidh an CLC, ní mór do chonraitheoirí foirm HTB1 comhlánaithe a thíolacadh trí M’Fhiosruithe in ROS. Ba chóir é seo a thíolacadh leis an gcatagóir 'Scéim Cabhair le Ceannach – Faomhadh Conraitheoirí’ in M’Fhiosruithe.

Féach an treoir achomair do chonraitheoirí in Summary Guide for Contractors le haghaidh tuilleadh eolais ar an bpróiseas seo.

Ar chlárú do chonraitheoirí, ba chóir dóibh an méid seo a leanas a dhéanamh:

 1. cliceáil ar ‘Cuir Fiosrú Nua Leis’
 2. roghnaigh ‘Scéim Cabhair le Ceannach’ ón liosta anuas faoi ‘Baineann m’Fhiosrú le’
 3. roghnaigh ‘Faomhadh Conraitheora’ ón liosta anuas faoi ‘Agus níos beaichte’
 4. cuir an t-eolas riachtanach agus na cáipéisí cuí leis, de réir mar atá sa liosta thuas. Féadtar suas le 10 gcomhad a chur leis, agus gach comhad acu suas le 10MB i méid.
 5. deimhniú go dtoilleann siad chun ligean do na Coimisinéirí Ioncaim a gcuid sonraí a fhoilsiú mar ‘conraitheoirí cáilitheacha’
 6. an fiosrú a sheoladh.

Cliceáil ar ‘Cuir fiosrú nua leis’ agus roghnaigh ‘Scéim Cabhair le Ceannach’ agus ‘Faomhadh Conraitheora’ ón liosta anuas faoi ‘Baineann m’Fhiosrú le’ agus ‘Agus Níos Beaichte’.

Ar aghaidh: An bhféadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aisíocaíocht a aisghlámadh?