Dochar díreach míosúil

Cáin Ioncaim Fostóra

Folaítear le Cáin Ioncaim Fostóra:

  • Cáin Ioncaim
  • Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC)
  • Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)
  • Asbhaint Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) ag an bhFoinse.

Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim íocaíochtaí dochair dhírigh le haghaidh Cáin Ioncaim Fostóra ar an triú lá oibre deireanach den mhí. Ní fhéadtar dáta eile a roghnú. 

Má tá tú ag roghnú Cáin Ioncaim Fostóra a íoc le dochar díreach, féadtar dochar díreach seasta nó dochar díreach athraitheach a roghnú. 

Is i riaráiste a bhailítear dochar díreach. Ciallaíonn sé seo gurb é i mí Eanáir a thógtar an íocaíocht ó do chuntas chun dliteanas mhí na Nollag a chlúdach. 

Tuairisceáin Cánach Ioncaim Fostóra

Ón mbliain chánach 2019 tuairiscíonn tú pá agus asbhaintí do chuid fostaithe ag an am céanna is a íoctar iad. Ansin, eisíonn na Coimisinéirí Ioncaim ráiteas míosúil chugat bunaithe ar do thíolacthaí. Is ar an gcúigiú lá den mhí dá éis a dhéantar é seo agus taispeántar ann achoimre den dliteanas iomlán. Caitear leis an ráiteas mar an tuairisceán mura ndéantar leasuithe ná ceartúcháin roimh dháta dlite an tuairisceáin.

Sampla 1

Is í an tréimhse chuntasaíochta le haghaidh do Cháin Ioncaim Fostóra, Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa, an Muirear Sóisialach Uilíoch agus an Cháin Maoine Áitiúil ná 1 Eanáir go 31 Nollaig.

Ciallaíonn sé seo nach mór gurb i mí Feabhra a dhéantar do chéad íocaíocht chun an Cánach Ioncaim Fostóra a chlúdach atá dlite le híoc agat i leith mhí Eanáir.

Is i mí Eanáir na bliana ina diaidh a bheidh d’íocaíocht deiridh le haghaidh na tréimhse. Clúdaíonn sé seo an tsuim atá le híoc agat i leith mhí na Nollag.

Má bhaineann tú leas as an scéim dochair dhírigh sheasta, ní mór duit cinntiú go bhfuil na híocaíochtaí míosúla carnacha dóthanach chun an dliteanas bliantúil a chlúdach.

Dochar díreach seasta a shocrú le haghaidh Cáin Ioncaim Fostóra

Chun dochar díreach seasta a shocrú, ní mór an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • gach tuairisceán agus cáin amuigh a thíolacadh agus a íoc
  • dliteanais mhíosúla €25,000 nó níos lú a bheith agat i leith Cáin Ioncaim Fostóra
  • iarratas a dhéanamh trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)
  • cinntiú go bhfuil d’íocaíochtaí míosúla mór a dhóthain chun do shuim bhliantúil Cánach Ioncaim Fostóra a chlúdach.

Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ús a ghearradh ort má tá gearríocaíocht ann.

Leithdháileadh íocaíochtaí míosúla dochair dhírigh

Ba chóir go gclúdódh d’íocaíocht dochair dhírigh sheasta an tsuim chánach a thíolactar ar an bhfógra párolla. Sa chás go bhfuil an íocaíocht ró-íseal, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an chéad íocaíocht dochair dhírigh eile a leithdháileadh i leith na tréimhse.

Sampla 2

Tá dochar díreach seasta €5,000 sa mhí socraithe agat.

Bhí €6,000 dlite i leith phárolla mhí Feabhra.

Déanfar dochar díreach iomlán mhí an Mhárta agus €1,000 de dhochar díreach mhí Aibreáin a leithdháileadh i leith mhí Feabhra.

Sampla 3

Tá dochar díreach seasta €5,000 sa mhí socraithe agat.

Rinne tú tíolacadh leasaithe níos airde i leith phárolla mhí an Mhárta i mí Lúnasa.

Is i leith ghearríocaíocht mhí an Mhárta a leithdháilfear an íocaíocht atá dlite le híoc i mí Mheán Fómhair.

Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ús a ghearradh ort má tá gearríocaíocht ann. Is i leith an dliteanais is sine ar dtús a leithdháileann muid íocaíochtaí dochair dhírigh sheasta. Laghdóidh sé seo suim an úis a d’fheadfaí a ghearradh ort.

Sa chás go bhfuil an íocaíocht ró-ard, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an íocaíocht i leith aon ghearríocaíochtaí a leithdháileadh i dtréimhse sa bhliain chuí.

Sampla 4

Tá dochar díreach seasta €5,000 sa mhí socraithe agat.

Bhí €4,000 dlite i leith phárolla mhí Mheán Fómhair.

Déanfar an €5,000 ó Dhochar Díreach mhí Dheireadh Fómhair a leithdháileadh i leith mhí Mheán Fómhair agus beidh creidmheas €1,000 mar thoradh air sin.

Tá €6,000 dlite i leith phárolla mhí Dheireadh Fómhair. Leithdháiltear an €5,000 ó Dhochar Díreach mhí na Samhna i leith mhí Dheireadh Fómhair agus gearríocaíocht €1,000 mar thoradh air sin.

Ag an bpointe seo, déanfar an creidmheas €1,000 i leith mhí Mheán Fómhair a fhritháireamh in aghaidh thréimhse Dheireadh Fómhair chun an dliteanas amuigh a ghlanadh.

Dochar díreach Cánach Ioncaim Fostóra a leasú

Féadtar do shonraí bainc do do dhochar díreach a athrú ar ROS.

Féadtar an tsuim a íocann tú go míosúil a mhéadú ag am ar bith le linn na bliana ar ROS. Féadtar chomh maith an tsuim a laghdú, ach ní fhéadtar é a laghdú ach suas le trí huaire sa bhliain ar a mhéid. Tar éis athrú a dhéanamh, déanfaidh an córas luach do chuid dochar díreach do na míonna atá fágtha de do thréimhse bhliantúil móide mí amháin a thabhairt suas chun dáta.

Féadfar suas le trí íocaíocht dochair dhírigh a chur ar fionraí le linn na tréimhse bliantúla. Ní mór duit a chinntiú go mbeidh tú in ann suim bhliantúil do Cánach Ioncaim Fostóra a íoc tar éis an dochar díreach a leasú nó a chur ar fionraí.

Sampla 5

Rinne tú cinneadh ar an 1 Iúil 2023 laghdú a dhéanamh ar na híocaíochtaí dochair dhírigh a dhéanann tú le haghaidh dhliteanas 2023. Athróidh na suimeanna dochair dhírigh do na míonna atá fanta, is é sin mí Iúil 2023 go mí Eanáir 2024 amháin. Ní athróidh na míonna roimh mhí Iúil 2024.

Más mian leat an tsuim don bhliain ina dhiaidh a leasú, is gá duit an próiseas a dhéanamh arís go luath i mí Feabhra 2024. Beidh an t-athrú i bhfeidhm ansin do na 12 mhí ina dhiaidh.

Dochar díreach Cánach Ioncaim Fostóra a chealú

Féadtar do dhochar díreach a chealú ag am ar bith trí ROS. Chomh luath is a bheidh an dochar díreach cealaithe, leanfaidh an córas de thuairisceáin a eisiúint bunaithe ar do ghnáthphatrún íoca agus tíolactha. 

Íocaíochtaí caillte nó neamhíoctha dochair sheasta i leith Cáin Ioncaim Fostóra

Féadfaidh sé go gcuirfidh do bhanc d’íocaíocht ar ais mar íocaíocht ‘neamhíoctha’. Má tharlaíonn sé seo, cuirfear litir amach chun tú a chur ar an eolas nár éirigh leis an íocaíocht.

Féadtar an íocaíocht chaillte a íoc ar na bealaí seo:

  • trí ROS
  • le cárta dochair nó cárta creidmheasa.

Ba chóir duit cinntiú go bhfuil íocaíocht in áit na híocaíochta cealaithe dochair dhírigh ann sula mbeidh an chéad dochar eile dlite ó do chuntas. Leithdháilfidh na Coimisinéirí Ioncaim an chéad dochar díreach eile chuig tréimhse na híocaíochta cealaithe mura gcuireann tú íocaíocht eile ina áit.

Féadann muid thú a bhaint ón scéim dochair dhírigh nuair nach n-íoctar íocaíochtaí dochair dhírigh.

Ar aghaidh: Scéim dochair dhírigh athraitheach