Dochar díreach míosúil

Cáin Bhreisluacha (CBL)

Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim an íocaíocht dochair dhírigh le haghaidh CBL ar an triú lá oibre deireanach den mhí. Ní fhéadfar dáta asbhainte éagsúil a roghnú. Bailítear i riaráistí é, mar shampla sa chaoi is go gclúdaíonn an méid a bhailítear i mí Eanáir 2023 an CBL atá ort do mhí na Nollag 2022.

Dochar díreach CBL a shocrú

Chun bheith incháilithe chun dochar díreach CBL a shocrú, ní mór duit:

  • gach tuairisceán agus cáin amuigh a thíolacadh agus a íoc
  • dliteanais dhé-mhíosúla €50,000 nó níos lú a bheith agat
  • iarratas a dhéanamh trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)
  • cinntiú go bhfuil d’íocaíochtaí míosúla mór a dhóthain chun do mhéid CBL bliantúil a chlúdach.

Dochar díreach CBL a leasú

Féadtar do chuid sonraí bainc don dochar díreach a athrú ar ROS.

Féadtar an mhéid a íocann tú go míosúil a mhéadú ag am ar bith le linn na bliana ar ROS. Féadtar chomh maith an méid míosúil a laghdú, ach ní fhéadtar é a laghdú ach suas le huasmhéid trí huaire le linn na tréimhse cuntasaíochta CBL. Tar éis athrú a dhéanamh, déanfaidh an córas luach do chuid dochar díreach do na míonna atá fágtha de do thréimhse bhliantúil móide mí amháin a thabhairt suas chun dáta.

Féadtar chomh maith trí cinn d’íocaíochtaí dochair dhírigh a chur ar fionraí le linn na bliana. Ní mór duit a chinntiú go mbeidh tú in ann an méid bliantúil CBL a íoc tar éis an dochar díreach a chur ar fionraí nó a leasú. Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ús a ghearradh ort má tá gearríocaíocht ann. 

Dochar díreach CBL a chur ar ceal

Féadfar do dhochar díreach a chur ar ceal ag am ar bith trí ROS. Nuair a bheidh an dochar díreach curtha ar ceal, gheobhaidh tú tuairisceán bliantúil gearr le comhlánú. Ceadaíonn sé seo do thuairisceáin CBL a thabhairt suas chun dáta sula dtéann tú ar ais chuig tíolacadh caighdeánach.

Tuairisceáin CBL

Más custaiméir dochair dhírigh thú, níl ort ach tuairisceán CBL amháin a thíolacadh gach bliain. Tá an tuairisceán dlite ar an 19ú lá den mhí tar éis dheireadh do thréimhse cuntasaíochta CBL. Braitheann an mhí ina dtosóidh do dhochar díreach chomh maith ar dháta do gnáthphátrún tíolactha.

Íocaíochtaí dochair dhírigh CBL caillte nó gan íoc

Féadfaidh sé go seolann do bhanc d’íocaíocht ar ais mar 'neamhíoctha'. Má sheolann, cuirfear litir amach chun tú a chur ar an eolas nár éirigh leis an íocaíocht. 

Is tusa atá freagrach as an íocaíocht chaillte a íoc. Féadfar an íocaíocht chaillte a íoc:

  • trí ROS
  • le cárta dochair nó le cárta creidmheasa.

Féadfaidh sé go mbainfidh muid as an scéim dochair dhírigh thú nuair atá dochair dhírigh neamhíoctha.

Ar aghaidh: Nósanna imeachta um dhochar díreach do ghnóthaí séasúracha