An Príomhchoiste TALC

Is é feidhm an Phríomhchoiste TALC ná athbhreithniú agus moltaí a dhéanamh chun riarachán níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla a bhaint amach don mhéid seo:

  • cánacha díreacha (Cáin Ioncaim, Cáin Gnóthachan Caipitiúil, Cáin Chorparáide, Cáin Fáltas Caipitiúil)
  • dleachtanna stampa
  • agus
  • Cáin Bhreisluacha.

Baineann na moltaí le cleachtais riaracháin Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, nó na gcleachtóirí cánach.

Terms of reference

Buanchomhaltaí an Choiste TALC is ea:

  • Na Coimisinéirí Ioncaim
  • Foras Cánachais na hÉireann
  • Coiste Comhairliúcháin na gComhlachtaí Cuntasaíochta – Éire
  • An Dlí-Chumann.

Is éard atá sa TALC ná an príomhchoiste TALC agus roinnt buan-fhochoistí.

Is iad seo na buan-fhochoistí:

Féadtar coistí ad hoc faoi theorainn ama a bhunú go speisialta faoi choimirce an TALC chun deileáil le hábhar neamh-aisfhillteach nó le tionscadail a d’fhéadfadh teacht aníos.