Soláthairtí laistigh den Chomhphobal (ICS)

Soláthar modhanna iompair nua laistigh den Chomhphobal

Meastar gur soláthairtí laistigh den chomhphobal (ICS) iad soláthairtí modha iompair nua do dhuine i mBallstát eile. Is é modh nua iompair ná mótarfheithicil, soitheach nó aerárthach. Ní mór don chustaiméir a fhaigheann an modh iompair nua Cáin Bhreisluacha (CBL) a íoc i mBallstát áit an tsroichte.

Áiríonn sé seo díol modha iompair nua do dhuine príobháideach i mBallstát eile. I gcúinsí den chineál seo, is i mBallstát áit an tsroichte a íoctar CBL faoi dheoidh.

Sa chás, áfach, go mbailíonn an custaiméir an modh iompair nua sa Stát sin, ba chóir don déileálaí CBL a ghearradh. Nuair a shásaíonn an custaiméir don déileálaí gur íocadh CBL ina Bhallstát, ba chóir don déileálaí an CBL a gearradh a aisíoc leis an gcustaiméir. Féadfaidh an déileálaí ansin an dliteanas CBL a choigeartú dá réir sa tuairisceán CBL don tréimhse.

Ba chóir don déileálaí an cruthúnas doiciméadach uile a choinneáil, amhail: 

  • cóip den admháil leis an íocaíocht CBL a léiriú i dtaca leis an modh iompair nua bainteach
  • agus
  • cruthúnas ar chlárúchán an modha iompair sa Bhallstát eile.

Leagtar amach sa tábla seo a leanas céard a mheastar a bheith ina mhodh iompair nua chun críocha CBL:

Modh iompair nua chun críocha CBL

Iompar

Sonraíocht

'Nua'

Mótarfheithiclí

Os cionn 48cc nó os cionn 7.2kw cumhachta

6 mhí d'aois nó níos lú,  6,000km nó níos lú taistealta

Soitheach mara

Os cionn 7.5mhéadar ar fhad

3 mhí d'aois nó níos lú,  100 uair a chloig nó níos lú seolta

Aerárthach

Meáchan éirithe os cionn 1,550kg

3 mhí d'aois nó níos lú, nó a eitlíodh ar feadh 40 uair a chloig nó níos lú