Íocaíochtaí cothabhála

Íocaíochtaí cothabhála infhorfheidhmithe le dlí

Is éard is íocaíochtaí cothabhála infhorfheidhmithe le dlí ann ná:

  • íocaíochtaí a fhaightear ó iarpháirtnéir faoi:íocaíochtaí atá tréimhsiúil (bliantúil, míosúil, seachtainiúil).
    • ordú cúirte
    • gníomhas idirscartha
    • aon ghealltanas dlíthiúil eile (amhail cúnant).
  • íocaíochtaí atá tréimhsiúil (bliantúil, míosúil, seachtainiúil).

Mura gcomhlíonann an íocaíocht na critéir thuas, caithfear leis mar íocaíocht cothabhála shaorálach.

Féadfaidh sé go n-iarrfar ar d’iarpháirtnéir de réir dlí suim a íoc go rialta ar do shon (amhail íocaíocht mhorgáiste). Caitear leis seo mar íocaíocht chothabhála leat atá infhorfheidhmithe le dlí.

Féadtar íocaíochtaí a dhéanamh roimh chur i gcrích fhoirceannadh an chaidrimh, má tá sé infhorfheidhmithe le dlí.

Má dhéanann tú íocaíochtaí cothabhála seachas iad a fháil, féach ar an leathanach Léargas Ginearálta le haghaidh tuilleadh eolais. 

Cánachas íocaíochtaí cothabhála infhorfheidhmithe le dlí

Ní mór íocaíochtaí cothabhála infhorfheidhmithe le dlí a íoc ina n-iomláine. Ní fhéadann d’iarpháirtnéir suim a asbhaint ón íocaíocht.

Íoctar an méid seo a leanas i leith gach íocaíocht a fhaightear chun do shochar féin: 

Ní íocfaidh tú cánacha ar aon suim a íocadh chun sochair do leanaí.

Cén chaoi le híoc

Má tá ioncam agat ar a gearrtar cáin faoin gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT), féadtar an cháin atá dlite ar d’íocaíochtaí cothabhála a íoc le linn na bliana. Féadtar é seo a dhéanamh trí do Chreidmheasanna Cánach agus do bhanda ráta a laghdú ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach

Mura bhfuil aon ioncam ÍMAT agat, ní mór duit an cháin agus an MSU atá dlite a íoc faoin mbonn féinmheasúnaithe.

Cánachas d’iarpháirtnéara

Féadann d’iarpháirtnéir faoiseamh cánach a éileamh i leith na suime a d’íoc siad chun do shochair féin.

Ní fhéadann siad faoiseamh a éileamh i leith íocaíochtaí cothabhála a rinneadh chun sochair leanaí.

Tabhair do d’aire

Le go mbeidh feidhm ag an gcánachas seo, ní mór nach ngearrtar cáin ort agus ar d’iarpháirtnéir mar lánúin phósta.

Má ghearrtar cáin oraibh mar lánúin phósta, déanfar neamhaird ar gach íocaíocht chothabhála infhorfheidhmithe le dlí chun críocha cánach ioncaim.

Ar aghaidh: Íocaíochtaí cothabhála saorálacha